Direktiv om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene

Europaparlaments- og rådsdirektiv om offentlige kontrakter av enheter som opererer innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post

Directive on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2012

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet er gjennomført ved anskaffelsesloven av 17. juni 2016 nr. 73 og forsyningsforskriften av 12. august 2016 nr. 975.

Sammendrag av innhold

Nytt direktiv om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene avløser direktiv 2004/17/EC om det samme. Direktivet ble vedtatt 26. februar 2014, samtidig med et nytt direktiv for klassisk sektor og et nytt direktiv om konsesjonskontrakter. I forkant av dette var det gjennomført en bred høring om reglene, blant annet i form av en grønnbok våren 2011. I denne høringen ble det blant annet gitt uttrykk for behov for enklere og mer fleksible regler. Kommisjonens forslag har vært gjenstand for trilogforhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen.

Mange av bestemmelsene i gjeldende direktiv for forsyningssektorene er de samme som i direktiv for klassisk sektor. Endringer blir da sammenfallende med endringer i klassisk sektor, og det vises derfor generelt til EØS-notatet om nytt direktiv om offentlige anskaffelser.

Bestemmelsene i direktiv for forsyningssektorene er gjennomgående mer fleksible enn i klassisk direktiv, og det er ikke gitt like omfattende prosedyreregler. En del av endringene i prosedyrereglene for klassisk sektor er derfor ikke relevante for forsyningssektorene.

De viktigste av endringene som bare gjelder forsyningssektorene, er endringer i prosedyren for å få fritak fra direktivet når aktiviteten er utsatt for tilstrekkelig konkurranse (art. 30 i gjeldende direktiv). Oppdragsgivere som driver leting etter olje og gass er unntatt fra direktivet, siden denne sektoren er funnet å være utsatt for tilstrekkelig konkurranse. Det gjøres også enkelte endringer knyttet til bruk av rammeavtaler og avvisning av tilbud på grunn av forhold ved leverandøren.

Merknader

En gjennomføring i Norge vil skje i form av en ny lov om offentlige anskaffelser og en ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag om ny lov om offentlige anskaffelser, se Prop. 51 L (2015-2016).

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har, sammen med forslag til nytt direktiv om offentlige anskaffelser, vært behandlet i spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Det har også vært innhentet synspunkter fra kontaktutvalget for offentlige anskaffelser. I samråd med spesialutvalget for offentlige anskaffelser samt Island og Liechtenstein er det utarbeidet et EØS/EFTA-posisjonsnotat, som er fremmet for Rådet, Europaparlamentet, Kommisjonen og andre relevante aktører. Det er ikke utarbeidet en særlig EØS/EFTA-kommentar eller norsk posisjon til endringsforslagene som bare gjelder direktiv for forsyningssektorene.Videre har Norge spilt inn "non-papers" til forhandlingene på enkelte områder. Norge avga i 2011 høringsuttalelse til Kommisjonens grønnbok om modernisering av EUs anskaffelsespolitikk (brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 15. april 2011 til EU-Kommisjonen).

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt. Det inneholder imidlertid enkelte bestemmelser om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, tilgang til kontrakter fra tredjeland og forholdet til slike tredjeland som ikke anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)895
Rettsaktnr.: 2014/25/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0025

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2014
Frist returnering standardskjema: 17.05.2014
Dato returnert standardskjema: 14.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 97/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.03.2015
Høringsfrist: 17.06.2015
Frist for gjennomføring: 01.01.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.02.2017

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker