Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i EUs gjødselforordning 2003/2003

Kommisjonens forordning (EU) nr. 223/2012 av 14. mars 2012 om endring av europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel med hensyn på tilpasning av vedlegg I og IV til teknisk utvikling ...

Commission Regulation (EU) No 223/2012 of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilizers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med partene det angår. 

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 14. mars 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen endrer reglene for mikronæringsstoffgjødsel, nitrifikasjonshemmere, ureasehemmere og merking av disse, samt at den innfører henvisning til EN-standarder for flere analysemetoder.

Gjødsel i suspensjoner innebærer ofte mindre helserisiko for brukeren enn gjødsel i fint pulver. Derfor inneholder forordningen en endring som tillater omsetting av mikornæringstoffet mangan i suspensjoner. I tillegg blir det en utvidelse for bor- og kobbergjødselsuspensjoner.

Det har vært behov for å gjøre endringer i typebetegnelser  for at kompleksdannere skal kunne brukes i mikronæringsstoffgødsel. I tillegg føres Ligninsulfonsyresalt opp på listen over godkjente kompleksdannere.  Det blir ikke tillat med flere kompleksdannere i hver oppløsning.

Merkebestemmelsene blir tilpasset endringen for mikronæringsstoffgjødsel. Det blir også andre endringer i merkebestemmelsene. Dette fordi en tidligere endring medførte at det ikke var samsvar mellom typebetegnelser og merkeregler for blandinger av mikronæringsstoffgjødsel.

N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethylendiamin-N,N'-eddikesyre er en organisk kjelatdanner for mikronæringsstoff. Denne brukes i gjødsel til behandling av jernmangel i frukttrær. Endringen er gitt med en overgangsperiode, siden EN-standarden med beskrivelse av analysemetoder for denne gjødseltypen ikke var ferdig da forordningen ble vedtatt.

Dicyandiamid/1,2,4 triazol og 1,2,4 triazol/3-methylpyrazol tillates brukt som nitrifikasjonshemmere. Disse tilsettes gjødsel som inneholder nitrogen i form av urea eller ammonium. Stoffene forlenger perioden nitrogen er tilgjengelig for plantene i jorden, reduserer utvaskingen og reduserer utslippet av nitrogenoksider til luften.

N-(2-nitrophenyl)phosphortriamid tillates som ureasehemmer. Denne brukes i gjødsel med urea for å gjøre nitrogenet mer tilgjengelig for plantene og for å minske tapet av ammoniakk til luften.

Den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen har utviklet standarder for flere analysemetoder, og der det nå har kommet nye standarder er det satt inn referanser til dem. I tillegg tydeliggjøres det om metodene er validert ved ringtest eller ikke.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krev endringer i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Det har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser verken for private eller myndigheter i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 223/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0223

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2012
Frist returnering standardskjema: 27.04.2012
Dato returnert standardskjema: 03.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 161/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.05.2012
Høringsfrist: 24.08.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen