Forsiden

Forslag til ny kontrollforordningen-

Forslag til regulering fra Europaparlamentet og Rådet om offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre gjennomføring av mat - og fôrreguleringen, regler om dyrs helse og velferd, plantehelse, planteformeringsmateriale, plantevernmidler...

Proposal for a regulation of the European Parliamant and of the Counsil on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health, plant reproductive material, plant protection products ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Kommisjonen antyder at ny forordning kan tre i kraft 2016.

Forslag til ny kontrollforordning - bakgrunn og prosess

Gjeldende kontrollforordning ble vedtatt i EU 29. april 2004 og har vært i kraft i EU siden 2006. Den gir en harmonisert ramme av prinsipper og bestemmelser om organisering og gjennomføring av offentlig kontroll for å overvåke og verifisere at de driftsansvarlige overholder fôrvare- og næringsmiddelregelverket, samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd.

I artikkel 65 er det bestemmelser om at Kommisjonen innen 20. mai 2007 skal legge frem en rapport for Europaparlamentet og Rådet. Rapporten skal inneholde en gjennomgang av erfaringene med gjennomføring av forordningen og særlig vurdere forordningens virkeområde i relasjon til dyrs helse og velferd, samt finansieringsbestemmelsene.  

Kommisjonen fremla sin rapport i juli 2009.  

Kommisjonens rapport, samt erfaringer i medlemslandene, hos FVO (EUs eget kontrollorgan) mfl. har vist at det er behov for justeringer i kontrollforordningens bestemmelser for flere av de emnene den regulerer. Kommisjonen startet derfor i 2010 arbeidet med en helhetlig revisjon av forordningen. Da kontrollforordningen er ment å være et horisontalt rammeverk for offentlig kontroll innen ulike fagområder, er revisjonsarbeidet satt i sammenheng med utarbeidelse av en egen dyrehelselov, plantehelselov og lov for såvare og vegetativt formeringsmateriale på EU-nivå, og inngår i en såkalt pakke.

Norske myndigheter v/Mattilsynet har fulgt Kommisjonen arbeid med revisjonen gjennom deltakelse på i alt 9 arbeidsgruppemøter hvor ulike problemstillinger og mulige løsninger knyttet til kontrollforordningens bestemmelser har vært drøftet.  Til arbeidsgruppemøtene har det ikke vært fremlagt noe utkast til ny forordningstekst. Problemstillinger, forslag og diskusjoner har derfor vært på et relativt overordnet og generelt nivå. Det har også vært gjennomført spørreundersøkelser, hvor Norge har respondert. Kommisjonen har også presentert revisjonsarbeidet for en rekke andre grupper/komiteer og i møter hvor norske myndigheter og/eller næringsinteresser har vært representert.

Kontrollforordningens finansieringsbestemmelser har vært underlagt særlig behandling, bl.a. med en egen konsekvensvurdering. For øvrig har Kommisjonens forslag til ny kontrollforordning vært underlagt en samlet konsekvensvurdering i EU på vanlig måte.

Kommisjonens forslag til ny kontrollforordning ble oversendt Rådet og Parlamentet 6. mai 2013.

Hovedpunkter i forslaget til ny kontrollforordning

Generelt 

Formålet med forslaget til ny kontrollforordning er å utbedre mangler og svakheter i ordlyden, samt svakheter ved gjennomføringen/anvendelsen av gjeldende kontrollforordning. 

Forslaget til ny forordning omhandler de samme hovedemner som gjeldende kontrollforordning, og forordningens hovedstruktur med avdelinger («Titles») og kapitler under avdeling II, VI, VII og VIII er beholdt. Ordlyden er imidlertid ny og antall artikler er utvidet fra 67 til 162.  Mange av disse gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende regelverk (delegert myndighet), bl.a. i den hensikt å strukturere alt kontrollregelverk under kontrollforordningen.

Forslagets hovedstruktur:

I.  Formål, virkeområde og definisjoner (art. 1-2)
II. Medlemsstatenes offentlige kontroll og andre offentlige aktiviteter
         Kapittel I:     Vedkommende myndigheter (art. 3-7)
         Kapittel II:    Offentlig kontroll (art. 8-24)
         Kapittel III:   Delegering av særlige oppgaver (art. 25-32)
         Kapittel IV:   Prøvetaking, analyser, tester og diagnoser (art. 33-41)
         Kapittel V:    Offentlig kontroll av dyr og varer som kommer inn til Unionen 
                            (import) (art. 42-75)
                             Section I: Dyr og varer som ikke kontrolleres ved grensepassering
                             Section II: Offentlig kontroll av dyr og varer på grensekontrollstasjon
                             Section III: Tiltak ved mistanke om regelverksbrudd og ved regelverksbrudd mht varer fra tredjeland
         Kapittel VI:   Finansiering av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter 
                             (art. 76-84)
         Kapittel VII:   Offentlig attestering (art. 85-90)
III.   Referanselaboratorier og sentre (art. 91-99)
IV.   Administrativ bistand og samarbeid (art. 100-106)
V.    Planlegging og rapportering (art. 107-114)
VI.   Fellesskapsaktiviteter (EU-nivå)
         Kapittel I: Fellesskapskontroll (EU-nivå/FVO) (art. 115-123)
         Kapittel II: Importvilkår (art. 124-128)
         Kapittel III: Utdanning av kontrollpersonale (art. 129)
         Kapittel IV: Informasjonssystem (art. 130-133)
VII. Håndhevingstiltak
         Kapittel I: Nasjonale håndhevingstiltak (art. 134-136)
         Kapittel II: Unionens håndhevningstiltak (art. 137)
VIII. Fellesbestemmelser (gjennomførings- og overgangsbestemmelser, ikrafttredelse)
         Kapittel I: Prosessuelle bestemmelser (art. 138-141)
         Kapittel II: Overgangs- og ikrafttredelsesbestemmelser (art. 142-162)

I Formål, virkeområde og definisjoner

 • Utvidelse av virkeområdet til å omfatte offentlig kontroll med regelverksetterlevelse knyttet til regulering av plantehelse, planteformeringsmateriale og animalske biprodukter
 • Presisering av kontrollforordningens anvendelse i relasjon til regulering av mat, fôr, dyrehelse, GMO, organiske produksjon/produkter, plantevernmidler, opprinnelsesmerking mv.
 • Presisering av kontrollforordningens anvendelse ved andre offentlige aktiviteter relatert til regulering av matkjeden ut over kontroll med regelverksetterlevelse, f.eks. overvåking.
 • Presisering av kontrollforordningens anvendelse ved offentlig kontroll med regelverksetterlevelse knyttet til import og eksport
 • Nye definisjoner som følge av utvidet virkeområde
 • Presisering og oppdatering av gjeldende definisjoner

II Medlemsstatenes offentlige kontroll og andre offentlige aktiviteter

Kapittel I Vedkommende myndigheter

 • Presisering og klargjøring av kravene til bemyndigelse av vedkommende myndighet, herunder krav om bemyndigelse av ett organ/myndighet som er ansvarlig for koordinering og kontakten med Kommisjonen og andre medlemsland
 • Klargjøring av kravene til vedkommende myndigheter mht systemer, utstyr, personell, kompetanse mv, samt kravene til internrevisjon, adgang til klagebehandling, og taushetsplikt/offentlighet

Kapittel II Offentlig kontroll

 • Presisering og klargjøring av kravene til offentlig kontroll, herunder prinsippet om risikobasert kontroll, kontrollmetodikk, åpenhet, prosedyrer, dokumentasjon m.m.
 • Nye bestemmelser om offentlig kontroll relatert til bestemte former for produksjon eller produkter, f.eks. animalske produkter, dyrevelferd, mfl. herunder bemyndigelse av Kommisjonen til å gi utfyllende bestemmelser om slik kontroll

Kapittel III Delegering av særlige oppaver

 • Presisering av vilkårene for delegasjon av offentlige kontrolloppgaver/andre offentlige aktiviteter til juridiske og fysiske personer gitt som et eget kapittel under avdeling II, herunder kravene til revisjoner og inspeksjoner av organer det er delegert til.

Kapittel IV Prøvetaking, analyser, tester og diagnoser

 • Presisering av vilkårene for rett til utfyllende ekspertuttalelse i forbindelse med prøvetaking og analyse begrenset til offentlig kontroll (vs andre offentlige aktiviteter)
 • Utvidelse og presisering av kravene til metode for prøvetaking, analyse og diagnose som følge av utvidelse av forordningens virkeområde, herunder bestemmelser om 5 års overgangsperiode relatert til plantehelse og planteformeringsmateriale 
 • Nye bestemmelser om stikkprøver av dyr og varer ved netthandel/postordre
 • Presisering og utvidelse av kravet om akkreditering av laboratorietjenester som følge av utvidelse av forordningens virkeområde, herunder bestemmelser om 5 års overgangsperiode relatert til plantehelse
 • Innføring av midlertidig og varig unntak fra ovedregelen om akkreditering av laboratorietjenester (krisesituasjon og ny analysemetodikk, trikin, planteformeringsmateriale, mv)
 • Nye bestemmelser om revisjon og inspeksjon av laboratorier utpekt til å gjennoføre analyser som ledd i offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter

Kapittel V Offentlig kontroll av dyr og varer som kommer inn til Unionen (import)

 • Nytt importkontrollsystem; Kapittel V om offentlig kontroll av innførsel av fôrvarer og næringsmider fra tredjestater i gjeldende kontrollforordning omarbeides og utvides slik at ny kontrollforordning gir bestemmelser om ett importkontrollsystem som skal gjelde generelt for alle dyr og alle vareslag. Gjeldende direktiv for veterinær grensekontroll av dyr og næringsmidler av animalsk opprinnelse oppheves. 
 • Nytt kaptillet om importkontroll inndeles i tre seksjoner hvorav seksjon I omhandler kontroll av importerte varer generelt uten krav til kontroll ved grensepassering, seksjon II gjelder importkontroll på grensekontrollstasjoner og seksjon III gjelder krav til handling ved mistanke om manglende regelverksetterlevelse eller manglende regelverksetterlevelse
 • Nye bestemmelser om grensekontrollstasjoner (Border Control Posts - BCP) som erstatter dagens system med ulike former for fysiske grensekontrollsteder
 • Nye bestemmelser om helsesertifikat ved import (Common Health Entry Document (CHED) som erstatter andre former for helsesertifikater
 • Nye bestemmelser om krav til samarbeid med andre myndigheter, toll og andre, som håndterer dyr og varer fra tredjeland 
 • Nye bestemmeler som gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende bestemmelser knyttet til de fleste elementene i importkontrollsystemet

Kapittel VI Finansiering av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter

 • Nytt finansieringssystem;  Kapittel VI om finansiering av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter omarbeides og utvides ved at kravene til obligatorisk brukerfinansiering i form av gebyrer utvides til å gjelde all kontrollaktivitet innen alle fagområder.
 • Presisering av bestemmelsene om kostnadsberegning, herunder prinsippet om full kostnadsdekning, samt nye bestemmelser om gebyrfastsettelsen
 • Nye bestemmelser med krav om at gebyrfastsettelsen skal hensynta virksomhetens gode regelverksetterlevelse (Bonus malus)
 • Innføring av unntak fra gebyrplikten for små og mellomstore virksomheter (virksomheter med mindre enn 10 ansatte og mindre enn EUR 2 mill i omsetning/balanse pr. år)
 • Nye bestemmelser om åpenhet/offentlighet mht kostnadsberegning, gebyrfastsettelse og bruk av midler innkommet ved gebyr
 • Klargjøring av bestemmelsene om gebyr for ytterligere offentlig kontroll, samt dekning av kostnader ved håndhevingstiltak (generelt og ved import)

Kapittel VII Offentlig attestering

 • Presisering og utvidels av bestemmelsene for offentlig attestering som følge av utvidelse av forordningens virkeområde, herunder nye bestemmelser om virksomheters utstedelse av attestering under tilsyn av vedkommende myndighet
 • Presisering av at bestemelsene om offentlig attestering både gjelder attestering ved import og eksport
 • Nye bestemmelser som gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende bestemmelser bl.a. når det gjelder maler/modeller for attester, utstedelse av kopier, elektronisk signatur mm.

III Referanselaboratorier og sentre

 • Nye bestemmelser som gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om utpeking av nye referanselaboratorier på EU nivå (EURLs) som følge av utvidelsen av forordningens virkeområde, samt krav om at medlemslandene oppretter nasjonale referanselaboratorier på tilsvarende områder
 • Presisering og klargjøring av ansvar og oppgaver til EUs referanselaboratorier og de nasjonale referanselaboratoriene
 • Nye bestemmelser som gir Kommisjonen myndighet til å gi ut utfyllende bestemmelser om utpeking av referansesentre for planteformeringsmateriale og dyrevelferd
 • Nye bestemmelser om ansvar og oppgaver for referansesentre for planteformeringsmateriale og dyrevelferd

IV Administrativ bistand og samarbeid

 • Presisering av bestemmelsene om administrativ bistand og samarbeid for å øke anvendelsen og styrke effektiviteten av disse som et verktøy for å håndtere manglende regelverksetterlevelse på tvers av landegrensene, herunder presisering av bestemmelsene om måten forespørsel om bistand skal skje på, og hvordan slike forespørsler skal følges opp av mottaker, samt om Kommisjonens rolle og ansvar i forbindelse med koordinering av administrativ bistand
 • Nye bestemmelser som gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om maler/format for forespørsel om bistand, samt øvrig kommunikasjon
 • Presisering av bestemmelsene om medlemslandenes kontaktorganer (liaison bodies), herunder disses ansvar og rolle, kommisjonens ansvar for listeføring av kontaktorganer, samt bestemmelser som gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om krav til kontaktorganer

V Planlegging og rapportering

 • Nye bestemmelser om krav til medlemsland om å utpeke ett organ/myndighet med ansvar for koordinering av ferdigstillelsen av "The Multi-annual national control plan" (MANCP)
 • Nye bestemmelser om offentliggjøring, oppdatering og gjennomføring av MANCP
 • Nye bestemmelser som gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om visse deler av innholdet i MANCP, samt om indikatorer for vurdering av planen og dens gjennomføring
 • Presisering av bestemmelsene som gir Kommisjonen myndighet til å gi (ikke bare anbefale) utfyllende bestemmelser om koordinerte kontrollplaner og innhenting av data i visse tilfeller
 • Presisering av bestemmelsene om årlig rapportering, herunder nye bestemmelser som gir Kommisjonen myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om maler for årlig rapportering

VI Fellesskapsaktiviteter

Kapittel I Fellesskapskontroll

 • Presisering av bestemmelsene om Kommisjonens kontroll i medlemsstatene og tredjeland, herunder krav til rapporter, kontrollprogram, kontrollfrekvens, mm, samt nye bestemmmeser om tredjelandskontroll i medlamsstater, herunder krav om underretning til Kommisjonen og Kommisjonens adgang til å delta ved slike kontroller

Kapittel II Importvilkår

 • Presisering av bestemmelsene om importvilkår, herunder tredjelands informasjonsplikt, Kommisjonens myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om importvilkår, listeføring av tredjeland mv

Kapittel III Utdanning av kontrollpersonale

 • Presisering av bestemmelsene om utdanning av kontrollpersonale

Kapittel IV Informasjonssystem

 • Nye bestemmelser om Kommisjonens ansvar for utvikling av et elektronisk informasjonssystem (IMSOC) til erstatning for eksisterende systemer som bl.a. TRACES og RASFF, herunder bestemmelser om krav til funksjonalitet og bruk

VII Håndhevingstiltak

Kapittel I Nasjonale håndhevingstiltak

 • Nye bestemmelser om tiltak ved mistanke om manglende regelverksetterlevelse 
 • Presisering og utvidelse av bestemmelsene om håndhevingstiltak ved manglende regelverksetterlevelse som følge av utvidelse av forordningens virkeområde
 • Nye bestemmelser om mulige håndhevingstiltak (utvidelse av listen over tiltak), f.eks. stenging av websider
 • Nye bestemmelser knyttet til etterfølgende sanksjon ved manglende regelverksetterlevelse som stiller krav om at bøter/overtredelsesgebyr må overstige den økonomiske fordelen gjerningspersonen har/har hatt av overtredelsen
 • Nye bestemmelser om krav til innføring av etterfølgende sanksjon dersom personer/virksomheter ikke samarbeider ved offentlig kontroll

Kapittel II Fellesskapets håndhevingstiltak

 • Presisering av bestemmelsene om fellesskapets håndhevingstiltak der medlemsland har mangler ved sitt kontrollsystem

VII Fellesbestemmelser (gjennomførings- og overgangsbestemmelser, ikrafttredelse)

Kapittel I Prosessuelle bestemmelser

 • Nye bestemmelser om prosessuelle forhold i forbindelse med Kommisjonens myndighet til å gi utfyllende bestemmelser (delegated acts)

 Kapittel II Overgangs - og ikrafttredelsesbestemmelser

 • Forslaget til ny forordning innebærer samtidig opphevelse av en lang rekke direktiver eller deler av slike, noen iht ulike overgangsbestemmelser

Merknader

Gjeldende kontrollforordning er tatt inn i EØS-avtalen i vedlegg I del I og vedlegg I del II og vedlegg II kapittel XII.

Norge er således gjennom EØS-avtalen bundet av kontrollforordningen (EU) nr. 882/2004, og den er inntatt i norsk rett i kontrollforskriften (forskrift 22. desember 2008 nr. 1661).

Forslag til ny kontrollforordning vil derfor innebære behov for endring av norsk regelverk.

Kommisjonens forslag innebærer økonomiske og administrative konsekvenser både for private aktører og offentlige myndigheter. Dette særlig som følge av nye elementer i importkontrollsystemet, nye bestemmelser om finansiering av offentlig kontroll og Kommisjonens omfattende myndighet til å gi utfyllende bestemmelser.   

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, og Spesialutvalget for næringsmidler, hvor Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Kommisjonens forslag til ny kontrollforordning fremstår som et godt strukturert og vel gjennomarbeidet regelsett. Presisering av en rekke bestemmelser innebærer en konkretisering og regulering av flere særtilfeller, samtidig som Kommisjonen gis myndighet til å gi utfyllende bestemmelser om detaljer og mulige situasjoner som kan oppstå. Vi vurderer forslaget om samordning av importkontrollsystemet for dyr og varer generelt som særlig positivt.

Kommisjonens forslag skal nå behandles i Rådet og Parlamentet og det forventes forhandlinger der medlemslandene har ulike interesser knyttet til ulike elementer i forslaget. Norge vil fortsatt følge arbeidet tett, bl.a. i samarbeid med våre nordiske kolleger der det er grunnlag for det.

Det er særlig grunn til å vurdere følgende elementer;

 • Forslaget innebærer en utvidelse av forordningens virkeområde til å omfatte plantehelse, planteformeringsmateriale og plantevernmidler. Nevnte fagområder er ikke, eller bare til dels omfattet av EØS-avtalen. I forslaget til ny forordning gjenspeiles det utvidede virkeområdet i en rekke bestemmelser, både av mer overordnet og mer detaljert karakter. Kommisjonens myndighet til å gi utfyllende bestemmelser vil også berøre disse fagområdene. Det er derfor behov for å vurdere tilpasningstekster ved innføring av ny forordning i EØS-avtalen.
 • Forslaget presiserer at kontrollforordningen omfatter kontroll med GMO. I Kommisjonen er det DG SANCO og ikke DG Environment, som har ansvaret for GMO. I Norge er GMO regulert i genteknologiloven som  administreres av miljøvernmyndighetene med unntak av ikke-spiredyktige produkter fra GMO, som faller inn under matloven og således er matmyndighetenes ansvar.  
 • Forslaget innebærer at kontrollforordningen omfatter kontroll av spredeutstyr for plantevernmidler som følge av at direktiv 2009/128 og forordning 1107/2009 inkluderes i forordningen. Sistnevnte er ikke implementer i Norge ennå, men kommer antagelig til å bli det. I Norge blir denne kontrollen ofte utført av bedrifter som også reparerer og selger deler til spredeutstyret, og ikke av offentlige myndigheter. Dersom myndighetene skal overta denne kontrollen, må det opprettes et helt nytt system for funksjonstesting av spredeutstyr i Norge, og med spredt bebyggelse er det vanskelig og kostbart å få til.
 • Forslaget til finansieringssystem med utstrakt bruk av gebyrfinansiering vil innebære store endringer i forhold til dagens finansieringsform i Norge, herunder kan det oppstå utfordringer mht utilsiktede vridninger av kontrollaktivitetene over tid i form at mer kontroll der inntektspotensialet er størst på bekostning av annen kontroll, samt store administrative omkostninger ved utforming, vedlikehold og anvendelse av et omfattende gebyrsystem.
 • Forslaget innebærer presisering av kravene til utforming av nasjonale sanksjoner, herunder bøtestørrelser og sanksjoner ved manglende samarbeid fra virksomhetenes side. Det bør vurderes om dette støter an mot EØS-avtalens virkeområde (straff faller utenom) og ev. annen nasjonal lovgivning.
 • Forslaget innebærer at Kommisjonen gis omfattende myndighet til å gi utfyllende bestemmelser, noe som kan være hensiktsmessig, men som også kan innebære utfordringer  dersom Kommisjonens fullmakter er uklart formulert. Omfattende bruk av delegert myndighet vil også kunne innebære store administrative kostnader og strukturelle reguleringstekniske utfordringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)265
Basis rettsaktnr.: 882/2004

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker