Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2012 av 15. februar 2012 om godkjenning av et preparat av karveolje, sitronolje og visse tørkede urter og krydderplanter som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Delacon Biotechnik GmBH)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2012 of 15 February 2012 concerning the authorisation of a preparation of caraway oil, lemon oil with certain dried herbs and spices as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Delacon Biotechnik GmBH)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et sammensatt preparat som består av planteoljer og tørkede planter. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identitetsnr. 4d6. Godkjenningen gjelder bruk i fôr til smågris opptil ca. 35 kg levendevekt. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Videre at det har vist effekt ved å bedre tilveksten hos avvent smågris. Det er imidlertid satt krav til sammensetningen av preparatet: Karveolje + sitronolje skal utgjøre minst 1,5 %, tørkede urter og krydderplanter minst 50 % og resten er bærestoff opp til 100 %. Tørkede urter og krydderplanter skal bestå av malt kløver, kanel, muskat, hvitløk, paprika, appelsinskall, peppermynte og kamille, med forskjellig innblandingsforhold. Innblandingen skal rette seg etter næringsmiddelregelverket om smaksstoffer eller visse preparater med virkning som smaksstoffer, som setter maksimumsgrenser for innhold av disse planteartene i mat. Beskrivelsen av karveolje og sitronolje skal samsvare med European Pharmacopoeia. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet på 250 mg/kg fullfôr og for største tillatte innhold på 400 mg/kg. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av premiks. Det er angitt analysemetode for karveolje.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 7. mars 2022.

Ingen rapporteringsforpliktelser følger av godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Preparatet vil både gi et smakligere smågrisfôr, men også eventuelt gi økt tilvekst hos smågrisene. I visse kretser er urtepreparater velansett i husdyrfôringa, og det kan derfor bli tatt i bruk i Norge i noen utstrekning.

Rettsakten kan få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet, siden dette er et nytt preparat. Det må vurderes risikomessig om det kan være aktuelt å føre tilsyn med bruken. Tilsvarende "naturlige preparat" er ikke i markedet, så fôrindustrien kan ta dette i bruk og markedsføre det som en nyhet i smågrisfôr. Slik kan det få positiv økonomisk effekt for dem, men hvorvidt fôrprisen vil påvirkes kjenner vi ikke til. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 131/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2012
Frist returnering standardskjema: 08.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2012
Høringsfrist: 22.05.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker