Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff for kjæledyr og andre ikke matproduserende dyr...

Commission Implementing Regulation (EU) No 136/2012 of 16 February 2012 concerning the authorisation of sodium bisulphate as a feed additive for pets and other non-food producing animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et uorganisk salt, som fôrtilsetningsstoff med to ulike formål. Det er derfor gitt to godkjenninger i ett. Den ene klassifiserer preparatet i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Surhetsregulatorer, og den andre i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Smaksstoffer, men begge har identitetsnr. 1j514ii. Som surhetsregulator er preparatet godkjent både til bruk i kjæledyrfôr og i fôr til andre ikke-matproduserende dyr. Som smaksstoff er det bare godkjent til bruk i kjæledyrfôr. Til alle anvendelser er det satt grense for største tillatte innhold på 5 000 mg/kg fullfôr. Brukes det natriumbisulfat fra flere kilder samtidig, skal mengden tilsammen ikke overstige den fastsatte grensen for høyeste tillatte innhold. Natriumbisulfat skal ha en renhet på over 95,2%. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet, ut fra de omsøkte betingelsene. 

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 8. mars 2022.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) følger av godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da flere tilsvarende preparater allerede er godkjent. Siden dette preparatet har flere anvendelser, kan det være aktuelt for kjæledyrfôrindustrien å ta det i bruk, for å oppnå en rasjonaliseringsgevinst mht. innkjøp og lagerhold. Hvorvidt det vil tas i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold i den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 136/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0136

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2012
Frist returnering standardskjema: 08.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2012
Høringsfrist: 22.05.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker