Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 140/2012 av 17. februar 2012 om godkjenningen av monensin natrium som fôrtilsetningsstoff til livkylling (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV Belgium)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 140/2012 of 17 February 2012 concerning the authorisation of monensin sodium as a feed additive for chickens reared for laying (holder of the authorisation Huvepharma NV Belgium)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et koksidiostatikum som fôrtilsetningsstoff til livkylling inntil 16 ukers alder. Preparatet er tidligere godkjent brukt i fôr til slaktekylling og til kalkun inntil 16 ukers alder. Monensin natrium er blant de koksidiostatika Norge har godkjent. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av premiks, og det skal ikke brukes i fôrblandinger som inneholder andre koksidiostatika. Det er fastsatt både minste og største tillatte mengde av preparatet som kan tilsettes i livkyllingfôr. De er hhv. 100 mg og 125 mg aktivt stoff/kg fullfôr. Preparatet har en tilbakeholdelsestid på 1 døgn før slakting. Det er også satt grenser for største tillatte innhold av monensin natrium som kan gjenfinnes i visse næringsmidler, MRL-verdier. De er for livkylling 25 mikrogram/kg skinn og fett og 8 mikrogram/kg for lever, nyrer og muskel, alt i våtvekt. Ved merking av fôrvarer som inneholder monensin natrium skal det angis at det inneholder ionofore stoffer og at det derfor ikke skal benyttes samtidig med visse medisiner, da det kan gi uønskede bivirkninger. Innehaveren av godkjenningen er pålagt å etablere og gjennomføre et overvåkingsprogram for å påvise hvorvidt koksidiene kan opparbeide resistens. Det er angitt analysemetode for preparatet. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk på de betingelsene som er angitt ovenfor.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 7. mars 2022.

Det er ingen rapporteringsforpliktelser knyttet til godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det føres allerede tilsyn med bruken av koksidiostatika i fôr, inkl. med rester i fôrvarer der koksidiostatika ikke skal forekomme. Fôrindustrien kan nå benytte samme koksidiostatikum i flere fjørfefôrblandinger. Godkjenningen åpner for å tilsette koksidiostatika i fôr til livkylling, noe livkyllingprodusentene kan finne aktuelt. Det kan være aktuelt å forebygge mot koksidiose i disse besetningene for å unngå syke dyr med dårlig tilvekst, trivsel og med lidelser. Slik kan godkjenningen gi positive økonomiske konsekvenser for produsentene og gi bedre dyrevelferd. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 140/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0140

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2012
Frist returnering standardskjema: 16.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2012
Høringsfrist: 22.05.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen