Handel med rånesæd

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 176/2012 av 1. mars 2012 om endring av vedlegg B, C og D til Rådets direktiv 90/429/EØF om dyrehelsekrav for brucellose og Aujeszkys disease...

Commission implementing regulation (EU) no 176/2012 of 1 March 2012 amending Annexes B, C and D to Council Directive 90/429/EEC as regards animal health requirements for brucellosis and Aujeszky?s disease...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i vedlegg B, C og D til direktiv 90/429/EØF, som fastsetter dyrehelsekrav ved samhandel innen EU og import fra tredjeland til EU av rånesæd.De viktigste endringene i vedlegg B, som fastsetter vilkår for inntak og krav til rutinetesting av råner på godkjente seminstasjoner, er at det åpnes for bruk av to alternative serologiske tester, cELISA og iELISA, for påvisning av brucellose hos rånene. Disse testene kan brukes for testing av dyr før isolasjon, dyr i isolasjon og under rutinetester på seminstasjonen. De to alternative serologiske testene legges også til prosedyren som skal følges ved mistanke om brucellose. I protokollen for avkrefting av mistanke om brucellose åpnes det for et alternativt kriterium om negativ post-morten undersøkelse av test positive dyr. Kravene med hensyn til hvilke tester som kan benyttes for påvisning av Aujeszky’s disease hos rånene, avhengig av om de er uvaksinert eller vaksinert mot sjukdommen, endres slik at de reflekterer kravene til testing av svin som skal eksporteres til EU-land som har tilleggsgarantier for sjukdommen. De endrede testspesifikasjonene gjelder for testing av dyr før isolasjon, dyr i isolasjon og under rutinetester på seminstasjonen. Endringen i vedlegg C, som fastsetter hvilke krav rånesæd må oppfylle for å kunne være gjenstand for samhandel i EU, er at det for EU-land som har fristatus for Aujeszky’s disease innføres plikt til å forhåndsinformere Kommisjonen og de andre EU-landene dersom de vil benytte seg av retten de har til å forby innførsel av sæd fra råner som er vaksinert mot sjukdommen.Vedlegg D, som er modellen for helsesertifikatet som skal følge med rånesæd som er gjenstand for samhandel mellom EU-land, endres i forhold til at det er gjort endringer i vedlegg B og C. I tillegg tilpasses formatet på sertifikatet til standarden som brukes i TRACES-systemet.

Merknader

Rettslige konsekvenser Rettsakten medfører endringer i forskrift av 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd. Økonomiske og administrative konsekvenserRettsakten antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge er anerkjent av ESA som fritt for Aujeszky’s disease (COL-vedtak 160/10/COL). Derfor må Norge informere ESA/Kommisjonen og de andre EØS-statene dersom vi benytter oss av muligheten til å forby innførsel av sæd fra AD-vaksinerte råner.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0176/2012
Basis rettsaktnr.: 0429/1990
Celexnr.: 32012R0176

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2012
Frist returnering standardskjema: 13.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2012
Høringsfrist: 01.10.2012
Frist for gjennomføring: