Regler for deltakelse og formidling

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 om reglene for deltakelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020)" og om opphelvelse av forordning (EC) nr. 1906/2006...

Regulation (EU) No. 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for the participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) 1906/2006...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.03.2012

Spesialutvalg: Forskning og utvikling

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 11. desember 2013. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 16. mai 2014.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la 30. november 2011 frem sitt forslag til Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 1.1.2014 til 31.12.2020. Horisont 2020 ble vedtatt 11. desember 2013.

Foruten forordningen om regler for deltakelse og formidling, består lovpakken om Horisont 2020 av følgende dokumenter:

- Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020

- Rådsbeslutning (EU) nr. 743/2013 om etablering av særprogrammet som implementerer Horisont 2020.

- Rådsforordning (Euratom) nr. 1314/2013 om forsknings- og utdanningsprogrammet for Det europeiske atomfellesskapet (2014–2018), som komplementerer Horisont 2020 (vurdert som ikke EØS-relevant)

Ved siden av lovpakken om Horisont 2020 foreligger det en revisjon av EIT-forordningen, Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1292/2013 som reviderer forordning (EC) nr. 294/2008 om etableringen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi.

 Reglene for deltakelse og formidling har som siktemål å skape ett rammeverk som vil gjøre deltakelse enklere, skape mer enhetlige virkemidler og øke den vitenskapelige og økonomiske betydningen av Horisont 2020. Samtidig er det gjort forenklinger av administrative prosedyrer, slik at Horisont 2020 blir enklere å implementere.

Reglene for deltakelse og formidling består blant annet av følgende nye elementer:

- Reglene skal gjelde for alle deler av Horisont 2020, inkludert artikkel 185- og 187-initiativer, aktiviteter under det tidligere CIP-program som vil inngå i Horisont 2020 og aktiviteter under EIT.

- Det er etablert én finansieringsrate for hver type aktivitet under Horisont 2020.

- Det er bred aksept for vanlig regnskapspraksis for direkte kostnader, noe som skaper et mer tillitsbasert regnskapssystem.

- Beregningen av indirekte kostnader er forenklet og det skal brukes en flat sats beregnet ut fra direkte kostnader.

- Deltakernes garantifond, som ble etablert under 7. rammeprogram, fornyes.

- Reglene for IPR, utnyttelse og formidling fra 7. rammeprogram er blitt videreutviklet og ytterligere klargjort, og det er økt vekt på åpen tilgang til forskningspublikasjoner.

Sakkyndige instansers merknader

Lovpakken om Horisont 2020 har blitt sendt til samtlige departementer, Forskningsrådet, Universitets- og høyskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, helseforetakene og næringslivsorganisasjoner for innspill til norske posisjoner. Høringsinstansene er generelt positive til Kommisjonens forslag, som i stor grad betraktes å være i samsvar med norske interesser. Imidlertid peker flere (Forskningsrådet, Universitets- og høyskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena og NHO) på at en flat sats for refusjon av indirekte kostnader er problematisk for norske deltakere.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Stortingets samtykke ble innhentet før beslutningen i EØS-komiteen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)810
Rettsaktnr.: 1290/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2014
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema: 29.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2025
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2025

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker