Revisjon av klasseselskap

Forordning om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip...

Regulation on common rules and standards for ship inspection and survey organisations...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 23. April 2009 og publisert 28. mai 2009.

Sammendrag av innhold 

Opprinnelig ble EØS-posisjonsnotat om gjennomføring av direktiv 2009/15/EF samt forordning (EF) 391/2009 behandlet 17. februar 2010 i spesialutvalget for transport. Innholdet i de to rettsaktene er i stor grad en konsolidering av reglene i direktiv 94/57/EF allerede innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr. 30/95, med unntak av noen tilleggsbestemmelser herunder artikkel 6 om bøtelegging av godkjente klasseselskap.

Kommisjonen kan etter artikkel 6 i forordning 391/009 bøtelegge klasseselskap som de selv har godkjent. Etter direktiv 94/57/EF var den eneste sanksjonsmuligheten overfor et klasseselskap å trekke godkjenningen av disse tilbake. Innføring av bøter representerer således en mildere sanksjonsform slik at man i større grad får en gradering av sanksjonsmulighetene.

Det presiseres at EØS-posisjonsnotatet kun omhandler artikkel 6 i forordning 391/2009, og vil således være å anse som et tillegg til notatet som allerede har vært behandlet i SU transport.

I henhold til artikkel 6 i forordning 391/2009 kan følgende alvorlig og gjentakende feil føre til en ileggelse av et overtredelsesgebyr:

·         Dersom et klasseselskap gjentatte ganger og i vesentlig grad ikke har oppfylt krav stipulert i anneks 1 til forordningen; ·         Dersom et klasseselskap gjentatte ganger og i vesentlig grad ikke overholder rapporteringskrav samt gjør tilgjengelige den informasjon som beskrevet i artikkel 8(4) og 9 i samme forordning;·         Dersom et klasseselskap gjentatte ganger i vesentlig grad ikke oppfyller krav stipulert i artikkel 10 om gjensidig anerkjennelse av sikkerhetsutstyr med de begrensninger som er innbakt i bestemmelsens ordlyd; ·         Dersom det blir kartlagt at et klasseselskap har vesentlige mangler i sin struktur, sine systemer, prosedyrer eller internkontroll; eller ·         Dersom et klasseselskap forsettelig har gitt Kommisjonen mangelfull, misvisende eller direkte feil informasjon som innhentes i forbindelse med implementeringskontroll foretatt av Kommisjonen slik beskrevet i artikkel 8 i forordningen.   

I tillegg kan Kommisjonen ilegge et klasseselskap tvangsmulkt i følgende typer av saker:

·         Dersom et klasseselskap ikke implementerer, eller implementerer for sent, preventive og/eller korrigerende tiltak påkrevet av Kommisjonen typisk i etterkant av en kontroll gjennomført i henhold til artikkel 8 i forordningen. 

Ved fastsettelse av overtredelsesgebyr eller ved ileggelse av tvangsmulkt skal størrelsen på disse være forholdsmessig i forhold til sakens alvorlighet samt den økonomiske situasjonen til det aktuelle klasseselskap. Ved en slik fastsettelse skal man spesielt se hen til i hvilken grad den aktuelle overtredelsen har hatt en negativ effekt på sikkerhet og/eller miljø. Størrelsen på overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt kan ikke overskride fem prosent av selskapets gjennomsnittlig omsetning de tre siste årene.  

EU-domstolen kan overprøve Kommisjonens fastsettelse av overtredelsesgebyr/tvangsmulkt.    

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)587
Rettsaktnr.: 391/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0391

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2009
Frist returnering standardskjema: 09.07.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: