Vet - import av fugler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 66/2012 av 25. januar 2012 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresunnhetsmessige betingelser for import av visse fugler til EU samt karantenebetingelser for dette ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 66/2012 of 25 January 2012 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down the animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 15. mars 2012 om endringer i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 318/2007 som omhandler dyrehelsemessige betingelser for import av visse andre fugler enn fjærfe til EU. Vedlegget angir hvilke tredjeland og deler av disse som det er tillatt å importere fugler avlet i fangenskap fra.

Det gjøres endring i tittelen på vedlegget da dette henviser til en opphevet rettsakt (vedtak 2006/696/EF). Denne erstattes med någjeldende rettsakt, forordning (EU) nr. 798/2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller føres i transitt gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifikater.

Etter anmodning fra Argentina til Kommisjonen, og etter nærmere undersøkelser fra Kommisjonens side, er nå landet oppført i nevnte vedlegg I. Dette gir da anledning til import av visse typer fugler og på visse vilkår til EU fra Argentina. Argentina er eneste land som hittil er oppført i vedlegget.


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten anses å ikke ha, eventuelt helt minimale, økonomiske eller administrative konsekvenser da import av fugler fra Argentina trolig vil være meget marginal.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0066/2012
Celexnr.: 32012R0066

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 30.03.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen