Vet - import av hunder, katter og ildere

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/874/EU av 15. desember 2011 om fastsettelse av listen over tredjestater og områder som er godkjent for import av hunder, katter og ildere og for ikke-kommersiell forflytning av mer enn fem hunder, katter eller ildere til Unionen og sertifikatmodellene for im...

Commission Implementing Decision 2011/874/EU of 15 December 2011 laying down the list of third countries and territories authorised for imports of dogs, cats and ferrets and for non-commercial movements of more than five dogs, cats and ferrets into the Union and the model certificates for imports...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble fastsatt av Europakommisjonen den 15. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter hvilke tredjestater og områder i tredjestater som er godkjent for import av hunder, katter og ildere og for ikke-kommersiell forflytning av mer enn fem kjæledyr av artene hund, katt og ilder til EU. De godkjente tredjestatene og områdene er oppført på listene i seksjon 2 i del B og del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 og del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.

Rettsakten krever videre at dyrene skal følges av helsesertifikat. Sertifikatet skal være utstedt etter en modell som er vedlegg til rettsakten. Dyrene skal oppfylle kravene som fremgår av sertifikatet. Det er de samme kravene til identifikasjon, rabiesvaksinasjon, antistoffkontroll og behandling mot echinococcose som stilles ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til EU fra de samme tredjestatene, jf. forordning (EF) nr. 998/2003 og forordning (EU) nr. 1152/2011. I tillegg skal dyrene i løpet av de siste 24 timer før avreise være undersøkt av veterinær, som skal attestere at de er egnet til å bli transportert som planlagt. Helsesertifikatet for dyr som skal importeres er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Helsesertifikat for mer enn fem kjæledyr er gyldig for videre forflytning innenfor EU i fire 4 måneder etter utstedelse, eller til rabiesvaksinasjonen utløper dersom dette skjer før de 4 månedene er omme.

Rettsakten fastsetter også en ny modell for helsesertifikat som skal brukes ved ikke-kommersiell forflytning til EU fra tredjestater av fem eller færre kjæledyr av artene hund, katt eller ilder. Rettsakten krever at dyrene skal følges av et helsesertifikat som er utstedt i samsvar med den nye modellen, samt at de skal oppfylle kravene som fremgår av sertifikatet. Kravene i sertifikatet reflekterer kravene til identifikasjon, rabiesvaksinasjon, antistoffkontroll og behandling mot echinococcose som er fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003 og forordning (EU) nr. 1152/2011. Sertifikatet skal i tillegg inneholde en bekreftelse om at dyrene er kjæledyr. Sertifikatet må være utstedt i løpet av de siste 10 dagene før ankomst til EU og er gyldig for videre forflytning innenfor EU i 4 måneder etter utstedelse, eller til rabiesvaksinasjonen utløper dersom dette skjer før de 4 månedene er omme.

Rettsakten tillater t.o.m. 30. juni 2012 import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere som følges av et veterinærsertifikat som er utstedt senest 29. februar 2012 etter de gamle sertifikatmodellene i vedtak 2004/595/EF og vedtak 2004/824/EF.

Rettsakten opphever vedtak 2004/595/EF og vedtak 2004/824/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Rettsakten krever endring i nasjonale bestemmelser og dermed høring. 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten har konsekvenser for personer som importerer hunder, katter og ildere til Norge fra tredjestater. Rettsakten innebærer en begrensning med hensyn til hvilke stater/områder de kan importere fra. Eksempelvis blir det ikke lenger tillatt å importere fra Svalbard. Vilkårene for import fra statene/områdene de fortsatt kan importere fra blir lempeligere. Det nåværende kravet om antistoffkontroll ved import fra stater/områder som er oppført på lisen i seksjon 2 i del B eller del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 faller bort. Dermed spares kostnader til blodprøvetaking og -analyse. Det nåværende kravet om karantene ved import fra stater/områder som er oppført på listen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 erstattes med krav om rabiesvaksinasjon og antistoffkontroll. Dette koster vesentlig mindre enn å ha dyr i karantene. Et annet forenklende/kostnadsbesparende element er at det nye helsesertifikatet kan omfatte flere dyr.

Rettsakten har også konsekvenser for personer som har med seg kjæledyr av artene hund, katt og ilder til Norge fra tredjestater. Å ha med fem eller færre dyr blir fortsatt tillatt fra alle stater/områder. Å ha med mer enn fem kjæledyr blir imidlertid bare tillatt fra godkjente stater/områder. Eksempelvis blir Svalbard et område en heretter ikke kan ha med seg mer enn fem kjæledyr fra. De færreste har med seg mer enn fem kjæledyr på reise. En gruppe som likevel kan bli berørt, er hundekjørere med større hundespann. Nytt er det også at dersom en skal ha med seg mer enn fem kjæledyr må dyrene undersøkes av veterinær i løpet av de siste 24 timene før avreise. Dette innebærer en ny administrativ og økonomisk byrde for dyreeieren. På den annen side kan ett og samme helsesertifikat heretter omfatte flere kjæledyr. Dette er en forenkling fra dagens krav om individuelle sertifikater.

Kravet om karantene ved innførsel av kjæledyr fra tredjestater ble opphevet fra 1. januar 2012. At det nå også oppheves ved import av hunder, katter og ildere som ikke er å anse som kjæledyr, fører til at enda mer av næringsgrunnlaget for de som driver de to godkjente karantenestasjonene her i landet faller bort.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Rettsakten opphever vedtak 2004/824/EF uten samtidig å si at alle henvisninger til dette skal leses som henvisninger til vedtak 2011/874/EU. Dette kan skape misforståelser når en leser forordning (EU) nr. 1152/2011 art. 7(3)(b), som viser til vedtak 2004/824/EF. Mattilsynet har tatt  problemet opp med Kommisjonen og fått tilbakemelding derfra om at det er ment at henvisninger til vedtak 2004/824/EF skal leses som henvisninger til vedtak 2011/874/EU.

Et forhold ved rettsakten som gir rom for ulike tolkninger, er at en del tredjestater både finnes på listen over tredjestater der importvilkårene mht. rabies kun omfatter krav om vaksinasjon og på listen over tredjestater der vilkårene omfatter krav om både vaksinasjon og antistoffkontroll. Mattilsynet har tatt dette opp med Kommisjonen og fått bekreftet derfra at det kun er rabiesvaksinasjon som kreves ved import fra land som figurerer på begge listene.   

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0874/2011/EU
Celexnr.: 32011D0874

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.04.2012
Høringsfrist: 15.07.2012
Frist for gjennomføring: 01.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 25.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: