Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet. grensekontrollstasjoner 1. endr 2012

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/197/EU av 16. april 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES...

Commission Implementing Decision 2012/197/EU of 16 April 2012 amending Decision 2009/821/EF as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjeland skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Vedtak 2012/197/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Belgia:

- ett kontrollsenter er fjernet

Bulgaria:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Hellas:

- midlertidig suspensjon av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Frankrike:

- forlengelse av midlertidig godkjenning for en grensekontrollstasjon

Spania:

- fjerning av produktkategorier ett kontrollsenter er godkjent for å kontrollere

Italia:

- en grensekontrollstasjon er fjernet

- endring av navn for ett kontrollsenter

- midlertidig suspensjon av 6 grensekontrollstasjoner

- midlertidig suspensjon av visse produktkategorier en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

- fjerning av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Nederland:

- endring av navn for ett kontrollsenter

Romania:

- midlertidig suspensjon av en produktkategori ett kontrollsenter er godkjent for å kontrollere

Vedtak 2011/197/EU endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for landene; Tyskland, Estland, Irland, Ungarn og Østerrike.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/197/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32012D0197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2012
Frist returnering standardskjema: 31.05.2012
Dato returnert standardskjema: 02.07.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen