Vurdering miljøvirkninger

Direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger...

Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the effects of certain public and private projects on the environment (codification)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen anses akseptabel og relevant.

Direktiv 2011/92 EF er et samledirektiv (”codification”) for alle direktiv som innebærer endringer i Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger.

Rådsdirektiv 85/337 stiller krav til dokumentasjon av miljøvirkninger, og offentlighet og medvirkning knyttet til denne dokumentasjonen, for nærmere bestemte prosjekter som kan få vesentlige virkninger for miljøet.

Direktivene som inngår i samledirektivet er:

·         Rådsdirektiv 97/11/EF av 3. mars 1997 om endringer av direktiv 85/337/EØF.·         Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF.·         Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksid og om endringer i Rådsdirektiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006.Merknader  Alle disse direktivene, med unntak av direktiv 2009/31/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Gjeldende forskrift om konsekvensutredninger er av 26. juni 2009.   

Direktiv 2009/31/EF om karbonlagring er så langt ikke innlemmet i EØS-avtalen.

For prosjekter etter petroleumsloven og prosjekter etter lov om havvind er det gitt egne bestemmelser i tråd med direktivene i de respektive særlovene.

Ettersom dette er et samledirektiv og direktivenes bestemmelser allerede er implementert i norsk rett anses det ikke å være behov for noen innhenting av uttalelser. Dette med unntak for endringene som måtte føle av direktiv direktiv 2009/80/EF hvor det vises til egen prosess.

Vurdering

Bestemmelsene i samledirektivet er allerede innarbeidet i norsk rett. Det er følgelig ingen grunn til forbehold knyttet til innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen. Dette med forbehold om status for Direktiv 2009/80/EF.

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/92/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2012
Frist returnering standardskjema: 12.03.2012
Dato returnert standardskjema: 02.10.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: