Dimetylpolysiloksan, antiskummiddel i kosttilskudd

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1057/2012 av 12. november 2012 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av dimetylpolysiloksan (E 900) som et anti-skummende middel i kosttilskudd...

Commision Regulation (EU) No 1057/2012 of 12 November 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of dimethyl polysiloxane (E 900) as an anti-foaming agent in food supplements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 12. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av dimetylpolysiloksan (E 900) som et anti-skummende middel i kosttilskudd.  

Brusetabletter må inneholde syre og karbonatsalter for å kunne bruse. Når brusetablettene legges i vann, vil brusingen føre til at det dannes skum. For at det ikke skal skumme over er det teknologisk behov for et antiskummende middel.

Dimetylpolysiloksan (E 900) er et effektivt alternativ til de antiskummende midlene (polysorbater og sakkaroseestere av fettsyrer) som er godkjent i dag.

Kostholdsundersøkelser viser at inntaket av dimetylpolysiloksan basert på konservative antagelser om matinntak og utvidet bruk ikke vil overskride akseptabelt daglig inntak (ADI). De utvidede bruksbetingelsene for dimetylpolysiloksan som anti-skummende middel i brusetabletter er beregnet til å være under 10 % av ADI. Det er derfor fornuftig å tillate bruk av dimetylpolysiloksan (E 900) i kosttilskudd i form av brusetabletter.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 12. november 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener at dimetylpolysiloksan i brusetabletter er velegnet for å hindre at det skummer over. Utvidet bruk av dimetylpolysiloksan fører ikke til økt helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.


Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1050/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R1057

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2012
Frist returnering standardskjema: 06.12.2012
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2013
Høringsfrist: 01.05.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen