Elektromagnetiske felt

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2012/11/EU av 19. april 2012 om endring av direktiv 2004/40/EF om minimumskrav til sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko på grunn av fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (18. særdirektiv til rammedirektiv 89/391/EØF artikkel 16 nr. ...

Directive 2012/11/EU of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Directive 2004/40/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within th...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2012

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kort om direktivet

Etter ikrafttredelsen av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF uttrykte berørte parter alvorlige betenkeligheter til konsekvensene gjennomføringen ville få for bruk av MR-utstyr i helsesektoren, samt for deler av industrien. Kommisjonen valgte da å undersøke de berørte parters argumenter og besluttet å ta enkelte av bestemmelsene i direktivet opp til fornyet vurdering. Fristen for gjennomføring av direktiv 2004/40/EF ble forlenget ved direktiv 2008/46/EF til den 30. april 2012. Dette for å gjøre det mulig å vedta et nytt direktiv på grunnlag av nye opplysninger innen nevnte dato.

Den 14. juni 2011 vedtok Kommisjonen et forslag til nytt direktiv (KOM (2011) 348), som etter planen skal erstatte og oppheve direktiv 2004/40/EF. Målet med direktivforslaget er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for arbeidstakernes sikkerhet og helse, samtidig som det ikke legges unødig store begrensninger for næringen som rammes (herunder bruk av MR-utstyr i helsesektoren). På denne bakgrunn har flertallet av medlemsstatene derfor ikke gjennomført direktiv 2004/40/EF.

Ettersom vedtakelsen av direktivforslaget trekker ut i tid, var det behov for å utvide gjennomføringsfristen til 2004-direktivet ytterligere. Gjennomføringsfristen til direktiv 2004/40/EF ble derfor ved direktiv 2012/11/EU endret fra 30. april 2012 til 31. oktober 2013.

Vurdering

Direktivet krever ikke nasjonal oppfølging.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/11/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012L0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2012
Frist returnering standardskjema: 02.07.2012
Dato returnert standardskjema: 02.07.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen