Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endrede overgansgbestemmelser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1056/2012 av 12. november 2012 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer når det gjelder overgangsbestemmelser...

Commission Regulation (EU) No. 1056/2012 of 12 November 2012 amending Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council on food enzymes with regard to transitional measures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 12. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1056/2012 utsetter fristen for å sende inn søknader for inkludering av et enzym på fellesskapslisten i forordning (EF) nr. 1332/2008 om næringsmiddelenzymer.

I artikkel 17 om opprettelse av fellesskapslisten over næringsmiddelenzymer endres fristen fra 24 måneder til 42 måneder.

Erfaringene viser at den opprinnelige fristen for innlevering av søknader ikke var lang nok til at de berørte parter, særlig små og mellomstore bedrifter, kan fremskaffe alle nødvendige data før fristen. Derfor vil en forlengelse av fristen for innsending av søknader sikre en mer smidig overgang fra dagens rettslige situasjon, uregulert, til etablering av fellesskapslisten i næringsmiddelenzymforskriften.

Det fremgår av artikkel 2 at forordningen skal gjelde i EU fra 20 dager etter kunngjøringen i Official Journal 12. november 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 667 om næringsmiddelenzymer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten gir søkere muligheten for å oppfylle kravene til dokumentasjon for risikovurdering av enzymer innen fristen. Riktig dokumentasjon sikrer en smidig overgang fra dagens rettslige situasjon, fra uregulert til fellesskapsliste med tillatte næringsmiddelenzymer. Forlengelse av fristen vil ikke føre til økt helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1056/2012
Basis rettsaktnr.: 1332/2008
Celexnr.: 32012R1056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2012
Frist returnering standardskjema: 06.12.2012
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2012
Høringsfrist: 30.01.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen