Endringsforordning, økodesign sirkulasjonspumper

Kommisjonsforordning (EU) nr. 622/2012 av 11. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 vedrørende krav om miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks...

COMMISSION REGULATION (EU) No 622/2012of 11 July 2012amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.05.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endringsforordningen 622/2012 (gjeldende forordning 641/2009) ble publisert i Europeiske Tidende (O.J.) den 12. juli 2012.

Kravene i endringsforordningen gjelder med virkning fra 1. januar 2013.

Sammendrag av innhold

Rammedirektivet 2009/125/EF (økodesigndirektivet), fastsetter rammene for utforming av felles (generiske) krav samt produktspesifikke regler (forordninger) for energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger knyttet til energirelaterte produkter. Formålet er å harmonisere kravene til varer som sirkulerer i det indre marked. Rammedirektivet er samtidig også et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vår totale energibruk til 20 % og øke energieffektiviteten med 20 % i EU sammenlignet med 1990. Kravene retter seg mot produsenter og importører som introduserer produktene til EØS-markedet for første gang. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.


Økodesign endringsforordning 622/2012 endrer artikkel 2 Definisjoner, og bilag I og II i den originale forordningen 641/2009 om økodesignkrav til sirkulasjonspumper. Endringsforordningen skal bidra til å tette et smutthull i den originale forordningen. Smutthullet har bestått i at den originale forordningen kunne oppfattes å ikke omfatte sirkulasjonspumper uten pumpehus, mens intensjonen har vært at også disse skulle omfattes av den originale forordningen.

Hjemmel i EU-traktaten:

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95

Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte  (TEUF- traktaten),  artikkel 194 (2).Gjeldende

norsk lovgivning og politikk på ØkodesignområdetGjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift  2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser for Norge. Vil gjennomføring medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk? Hvilke lover/forskrifter må i så fall endres? Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning Nr. 547 /2012 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Får rettsakten administrative konsekvenser for Norge?

Gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under økodesigndirektivet og energimerkedirektivet vil på lenger sikt kunne medføre administrative konsekvenser for Norge.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter?                                                                                                                        

Gjennomføring av stadig flere forordninger under økodesigndirektivet vil på lenger sikt medføre behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn   informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til endringsforordning ble den 09. mai 2011 sendt på høring per e-post til tolv høringsparter representert ved bransjeorganisasjoner, direktorat, departement, standardiseringsorganisasjoner og produsenter. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering

Endringsforordningen vurderes å ikke påvirke norske interesser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 622/2012
Basis rettsaktnr.: 125/2009
Celexnr.: 32012R0622

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2012
Frist returnering standardskjema: 23.08.2012
Dato returnert standardskjema: 03.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 01/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.08.2013

Lenker