Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1119/2012 av 29. november 2012 om godkjenningen av preparater av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 og NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 og DSM 3677 og Lactobacillus buchneri DS...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1119/2012 of 29 November 2012 concerning the authorisation of preparations of Pediococcus acicilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 2376, NCIMB 12455 and NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 and DSM 13573 as feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av preparater av flere stammer av ulike mikroorgansimer som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningssfoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Hver stamme har fått eget identifikasjonsnummer. Preparatene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner dem trygge for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De er godkjent til alle dyrearter, men utprøvingen er bare dokumentert for ensilering av grovfôr. Alle Pediococcus-artene og stammene har vist effekt ved ensilering av alle grovfôrarter. De fører til pH-senking i surfôret, og forbedrer konserveringen både av tørrstoff og protein. Lactobacillus plantarum DSM 3676 og DSM 3677 viser effekt ved ensilering av lett til middels lett ensilerbart materiale. De produserer melkesyre, det øker syreinnholdet i surfôret, senker pH og det begrenser tap av protein under lagringen av surfôret. Lactobacillus buchneri DSM 13573 produserer eddiksyre og innholdet i surfôret øker, pH senkes og kvaliteten på fôret forbedres. Dette preparatet har god effekt ved ensilering av alle grovfôrarter. Det er ikke satt grenseverdier for største eller minste tillatte mengde i fôr for noen av preparatene, men en anbefalt mengde er angitt for alle. For noen preparater er den 3x107 KDE/kg ferskt materiale, for andre 1x108 KDE/kg KDE er kolonidannende enheter som mikroorganismens danner, og en kan telle opp og finne ut "hvor godt de vokser". Det skal være en minste aktivitet f.eks. minst 1 x 107 KDE/kg fôr, for at det skal ha ønsket effekt. Det er angitt analysemetode for preparatene.

Det er foretatt noen endringer i godkjenningsbetingelsene siden preparatene ble godkjent første gang. Preparatene er imidlertid uendret, og det er gitt en overgangsperiode. Preparatene og fôrvarer som ineholder dem, som er produsert og merket før 20. juni 2013, i samsvar med regelverket som gjaldt i EU fram til 20. desember 2012, kan fortsatt omsettes og brukes til lagervaren er oppbrukt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 20. desember 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynasarbeid, da tilsvarende preparater allerede er godkjent og i bruk.

Preparatene er allerde godkjent og i bruk, og etter re-godkjenningen kan de brukes på samme måte. Det er en fordel at preparater som er produsert og merket etter tidligere regelverk kan brukes opp. På den måten unngår en at både restlager av preparatene og surfôr der de er tilsatt, går til spille. Dette er en god måte for ressurssparing. Primærprodusenter som bruker preparatene kan fortsette med det, som før. Å tallfeste innsparingen er ikke mulig, da Mattilsynet ikke kjenner til omfanget for bruk av disse ensileringsmidlene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesiaultvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1119/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2012
Frist returnering standardskjema: 02.01.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen