Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1018/2012 av 5. november 2012 som endrer forordninger (EF) nr. 232/2009, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 186/2007, (EF) nr. 209/2008, (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 316/2003, (EF) nr. 1811/2005, (EF) nr. 1288/2004, (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 1137/2007, (...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1018/2012 of 5 November 2012 amending Regulations (EC) No 232/2009, (EC) No 188/2007, (EC) No 186/2007, (EC) No 209/2008, (EC) No 1447/2006, (EC) No 316/2003, (EC) No 1811/2005, (EC) No 1288/2004, (EC) No 2148/2004, (EC) No 1137/2007, (EC) No 1293/2008, ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Beskrivelse  Rettsakten omhandler endring av maksimum innholdet av noen mikroorganismer i fôr. Bruk av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, som tilhører til kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer, var godkjent for 10 år for melkebøffel, slaktelam, melkegeit, melkesau, hester, slaktegris, storfe til kjøttproduksjon, melkekuer, alvspurker og avvent smågris.Bacillus subtilis DSM 17299 tilhører til kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og er tillatte for bruk i 10 år for slaktekyllinger. The European Food Safety Authority (EFSA) anbefaler å fjerne grensen for maksimum innhold av Saccharomyces cerevisiae og Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoffer. Maksimum dosering er ikke i samsvar med The Qualified Presumption of Safety (QPS)-statusen. QPS er et generisk vurderingssystem som EFSA bruker på alle vurderinger for de mikroorganismer som er bevisst introdusert i næringskjeden. For å unngå konkurransevridninger, er også maksimum innhold av andre mikroorganismer som har samme QPR-status fjernet. De er Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som er godkjent for lam, for melkegeit og melkesau, også for melkekuer og storfe til kjøttproduksjon; Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som er godkjent for smågris og for alvspurker; Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som er godkjent for storfe for kjøttproduksjon og kalver, og for melkekuer; Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som er godkjent for storfe for kjøttproduksjon; Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som er godkjent for slaktekyllinger; Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R som er godkjent for slaktekyllinger og -kalkuner, eggleggende høner, og for avventet smågris; Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M som er godkjent for slaktekyllinger og for slaktegris; Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529 som er godkjent for eggleggende høner; Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som er godkjent for slaktekyllinger.EFSA konkluderte også at det ikke er noe grunn for å beholde maksimum innhold av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, Bacillus subtilis DSM 17299, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529, and Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) i fôr fordi det ikke gir noen ekstra sikkerhet for de nevnte dyr og forbrukere. Det er ikke foretak andre endringer i godkjenningen.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatene allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk disse preparater, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkle virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1018/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1018

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen