Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr.1021/2012 av 16. november 2012 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter av mindre økonomisk betydning, unntatt ender (innehaver av godkjenninge...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1021/2012 of 6 November 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for minor poultry species other than ducks (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter av mindre økonomisk betydning, unntatt ender. Enzymet endo-1,4-beta-xylanase er produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzymet ble godkjent i 2010 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, verpehøner, ender og slaktekalkun, og i 2011 til avvent smågris og slaktegris. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og de konkluderer med at enzympreparatet er trygt for store fjørfearter med en stor sikkerhetsmargin, og at det også er trygt for fjørfearter av mindre økonomisk betydning. Videre har EFSA konkludert med at preparatet er effektivt også for fjørfearter av mindre økonomiske betydning. Det er satt grense for minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase på 625 U/kg fôr, der U er uttrykk for enzymaktivitet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 27. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1021/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1021

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 033/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker