INSPIRE - nettjenester, endring aktivering

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1311/2014 av 10. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 976/2009 med hensyn til definisjonen av et INSPIRE metadataelement

Commission Regulation (EU) No 1311/2014 of 10 December 2014 amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards the definition of an INSPIRE metadata element

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 31. desember 2014. EØS/EFTA-landene har tre år lenger frist ved at rettsakten først får effekt fra 31. desember 2017, jf. EØS-komiteens beslutning 30/2016 av 5. februar 2016 artikkel 1 nr. 1.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 6. februar 2014 og ved skriftlig prosedyre 18. februar 2015. 

EØS-komiteen vedtok å ta inn rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 30/2016 av 5. februar 2016. Beslutningen trådte i kraft dagen etter.

Forslag til gjennomføring i norsk rett ble sendt på alminnelig høring 16. april 2015 med høringsfrist 10. august 2015.

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett med forskrift 23. februar 2016 nr. 185 om endring i forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1311/2014 endrer forordning (EF) nr. 976/2009 om nettjenester som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE). INSPIRE-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten presiserer at nettjenester som opererer på aktiverbare geodatatjenester, skal kunne håndtere kravene til metadata slik disse er fastsatt i forordning (EU) nr. 1089/2010 som endret med forordning (EU) nr. 1312/2014.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 16. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. Endringen er en tilpasning til en samtidig endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester. For nærmere merknader og vurderinger, se EØS-notatet om "INSPIRE - samvirkningsevne, endring aktivering". For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved inkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker (SU miljø) 18. februar 2015, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten ble også presentert for SU miljø 6. februar 2014 og ble også da funnet foreløpig relevant og akseptabel.

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk og de samarbeidsmodeller som er etablert i Norge.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.354.01.0006.01.ENG

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1311/2014
Basis rettsaktnr.: 2007/2/EF
Celexnr.: 32014R1311

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2014
Frist returnering standardskjema: 01.04.2015
Dato returnert standardskjema: 11.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 30/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.04.2015
Høringsfrist: 10.08.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 23.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2016

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker