Rester av plantevernmidler fo. 899/2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 899/2012 av 21. september 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av acefat, alaklor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylat, kaptafol, karbaryl, karbofuran,...

Commission Regulation (EU) No 899/2012 of 21 September 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acephate, alachlor, anilazine, azocyclotin, benfuracarb, butylate, captafol, carbaryl, carbofu...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for acefat, alaklor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylat, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, klortal-dimetyl, klortiamid, cyheksatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, heksakonazol, laktofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, oksykarboksin, oksydemeton-metyl, paration-metyl, forate, fosalon, procymidon, profenofos, propaklor, kvinkloras, kvintozen, tolylfluanid, triklorfon, tridemorf og trifluralin i eller på visse produkter. Rettsakten etablerer også nytt vedlegg V til forordningen, som er en liste over standardverdier.

MRL for stoffene acefat, azocyklotin, benfurakarb, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, cyheksatin, diazinon, dikofol, disulfoton, fenitrotion, furatiokarb, heksakonazol, metamidofos, monokrotofos, oksydemeton-metyl, paration-metyl, forate, procymidon, profenofos, kvintozen, tolylfluanid og tridemorf er oppført i vedlegg II og del B til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

MRL for stoffene alaklor, anilazin, butylat, klortal-dimetyl, klortiamid, diklobenil, dimetipin, dinikonazol, flufenzin, laktofen, mepronil, metopren, monuron, oksykarboksin, fosalon, propaklor, kvinkloras, triklorfon og trifluralin er oppført i del A til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

MRL for disse stoffene er endret fordi de ikke lenger er tillatt å bruke i EU.

For stoffer som ikke skal påvises i et produkt, er Limit of Determination (LOD) (også kalt nivå for analytisk bestemmelse) omtalt som standard grense og fastsatt til 0,01 mg/kg. Det er imidlertid hensiktsmessig å sette lavere LOD enn 0,01 mg/kg når denne er kjent. Rettsakten oppretter derfor vedlegg V som lister standardverdier i henhold til artikkel 18.1.b til forordning (EF) nr. 396/2005. I denne rettsakten er det 22 stoffer som er lagt inn i vedlegg V. Disse stoffene er alaklor, anilazin, benfurakarb, butylat, kaptafol, klortal-dimetyl, klortiamid,diklobenil, dinikonazol, flufenzin, furatiokarb, heksakonazol, laktofen,mepronil, monokrotofos,monuron,oksykarboksin,propaklor, tolyfluanid,triklorfon, tridemorf og trifluralin.

Rettsakten fastsetter videre MRLer for enkelte stoffer som er i overenstemmelse med Codex Alimentarius sine MRLer (CXL). Disse er basert på tredjelandsforhold når de er trygge for forbrukerne. Dette gjelder for stoffene karbaryl, karbosulfan og profenofos. Dette gjelder produktene frukt og bær.

Rettsakten åpner for at aktive stoffer og dens produkter som er lovlig produsert før 26. april 2013 fortsatt kan omsettes. Dette gjelder 28 stoffer. Disse stoffene med tilhørende produkter er:

For alle produkter:

acefat, azocyclotin, cyheksatin, benfurakarb, klorfenapyr, klorthaldimetyl, diklobenil, dimetipin, dinikonazol, fenitrotion, metamidofos, metopren, monocrotofos, oksydemetonmetyl, paration-metyl, phosalon, procymidon, profenofos, quintozen, trichlorfon og trifluralin

Videre gjelder det for stoffene:

karbaryl: alle produkter unntatt tomater (friske eller frosne), portulakk, ris og spiseoliven

karbosulfan: alle produkter unntatt gulrøtter (friske eller frosne), poteter, meloner og melk

diazinon: alle produkter unntatt ananas (friske eller frosne), hodekål og sukkerroer (røtter)

dicofol: alle produkter unntatt sitrusfrukter, tomater samt spisedruer og druer til vinfremstilling

furatiokarb: alle produkter unntatt poteter og meloner

phorat: jordnøtter

tolylfluanid: alle produkter unntatt hode- og plukksalat og andre salatplanter

Rettsakten sier at MRLer for karbaryl, procymidon og propenofos skal revurderes i løpet av ett år, dvs. innen 21. september 2013.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesitcide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.


Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.    Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke føre til endringer av behovet for analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Det er mange MRLer som reduseres. Dette kan ha betydning for analyseresultat. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •    ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.
    •    ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ingen av stoffene er tillatt brukt i Norge. Det er positivt at MRLer settes til LOD for stoffer som ikke lenger er tillatt brukt i EU.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og vurdert disse i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer hvor MRLer er annet enn LOD, har EFSA konkludert med MRLer som sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 899/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0899

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 06.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2012
Høringsfrist: 15.03.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen