Vet-KSP i visse EU-stater

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/702/EU av 13. november 2012 som endrer vedtak 2008/855/EF når det gjelder innførsel til andre medlemsstater av visse typer kjøtt og kjøttprodukter fra berørte medlemsstater med områder som er listet i del III i vedlegget til dette vedtaket ...

Commission Implementing Decision 2012/702/EU of 13 November 2012 amending Decision 2008/855/EC as regards the dispatch to other Member States of certain meat and meat products from Member States concerned with areas listed in Part III of the Annex thereto ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 22. november 2012 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2012/702/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EU, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området.

Romania informerte EU-kommisjonen tidligere i år om at situasjonen med hensyn til klassisk svinepest har forbedret seg siden restriksjonene i vedtak 2008/855/EU ble innført. Romania anmodet på denne bakgrunn om tillatelse til å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra svin til andre EØS-stater. En unntaksordning, i form av et såkalt kanaliseringssystem som skal sørge for sikkerhet for sykdomsfrie produkter, ble innført. Kanaliseringssystemet innebærer smittebeskyttelsestiltak, overvåkningstiltak, regelmessige prøveuttak i virksomhetene samt regelmessige EU-godkjente inspeksjoner som foretas av offentlig veterinærmyndighet.

Kommisjonsvedtak 2008/855/EF har også en annen unntaksordning som gjelder kjøtt og kjøttprodukter fra områder i medlemslandet som ligger utenfor de listeførte områdene. Kommisjonen samordner nå kravene i de to kanaliseringssystemene. Hensikten med den foreslåtte endringen er å gi virksomhetene større fleksibilitet og mulighet til å benytte seg av begge systemer samtidig. Per i dag er hele Romania listeført område, men målet er å bli fjernet fra vedleggets del III.


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av kjøtt og kjøttprodukter fra svin til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/702/EU
Celexnr.: 32012D0702

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 22.11.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen