Ekvivalens for 3. staters regnskapsprinsipper

Forordning 310/2012 av 21. desember 2011 som vedtar endringer i forordning 1567/2007 som etablerer en mekanisme for å vurdere om regnskapsstandarder som anvendes av utstedere fra tredjestater kan anses ekvivalente iht direktiv 2003/71/EF og 204/109/EF...

Commission Delegated Regulation (EU) No 310/2012 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 1569/2007 establishing a mechanism for the determination of equivalence of accounting standards applied by third country issuers of securities pursuant to Directives 2003/71/EC and 2004/109/EC of the ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen.

I følge direktiv 2004/109/EC - Rapporteringsdirektivet - artikkel 23(4), har Kommisjonen mulighet for å tillate at det anvendes tredjelands regnskapsprinsipper (Gaap - general accepted accounting principles) i en overgangsperiode. Rapporteringsdirektivet og direktiv 2003/71/EC - Prospektdirekt artikkel - artikkel 7(1), oppstiller likelydende vilkår for konstatering av eventuell ekvivalens for 3. lands regnskapsspråk. 

Formålet med forordningen er å gi vilkår for når alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper i et tredjeland (dvs utenfor EØS) kan anses som samsvarende (ekvivalente) med IFRS, samt angi en metode for å bestemme slik ekvivalens. 

Endringene i den ovennevnte endringsforordningen gjelder bare artikkel 4. Artikkel 4 oppstiller vilkårene for å akseptere andre regnskapstandardere enn IFRS.

Endringene innebærer at perioden for når Kommisjonen kan tillate at det anvendes tredjelands regnskapsprinsipper, utvides til 31. desember 2014.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forholdet er i norsk rett regulert i verdipapirforskriften § 5-11 tredje ledd. I følge denne bestemmelsen gjelder forordning 1569/2007 som forskrift.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 310/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0310

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: