EMIR

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) Nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (vedlegg IX finansielle tjenester)...

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliamanet and of the council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 4. juli 2012 og publisert i europeiske rettstidende (OJ) 27. juli 2012. Forordningen trådte ikraft i EU 16. august 2012. 

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning nr. 206/2016 i EØS-komiteen 30. september 2016. Beslutningen er foreløpig ikke trådt i kraft.

Sammendrag av innhold

OTC-derivater er derivater som ikke handles gjennom børs/regulert marked, men i stedet omsettes privat mellom to parter (”over the counter”). Bakgrunnen for forordningen er melding (”Communication”) fra kommisjonen 20. oktober 2009 (COM (2009) 563) om forslag til fremtidig regulering av derivatmarkedet. Forordningen ble vedtatt i EU 4 juli 2012 og trådte i kraft 16. august 2012.

Hovedformålet med forordningen er å bidra til et sikrere og mer gjennomsiktig marked for OTC-derivater.

Etter forordningen skal blant annet informasjon om handel med OTC-derivater rapporteres til sentrale transaksjonsregistre. DEnne plikten vil gjelde både finansielle og ikke-finansielle foretak som handler i OTC-derivater. Informasjonen fra registrene skal være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene. Samtidig vil den nye Europeiske Verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) få ansvar for å føre tilsyn med transaksjonsregistrene. Transaksjonsregistrene skal dessuten offentliggjøre samlede posisjoner for hver klasse av derivater, slik at alle markedsaktørene får en bedre oversikt over markedet for OTC-derivater.

Videre skal OTC-derivater som er standardiserte (dvs. som oppfyller visse kriterier som blir gitt av ESMA i et sett tekniske standarder) være gjenstand for clearing gjennom sentral motpart. Dette vil redusere motpartsrisikoen og bidra til å redusere systemrisiko ved å forhindre situasjoner hvor mislighold hos en markedsaktør kan føre til at andre markedsaktører ikke blir i stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Forordningen omfatter alle typer OTC-derivater, men clearingplikten vil bare gjelde for de standardiserte OTC-derivatene.

Forordningen inneholder også nye krav til oppgjørssentraler og transaksjonsregistre, herunder krav til organisering av virksomheten, kapitalkrav og krav til sikkerheter. 

Merknader

Forordningen er en hovedforordning som må gjennomføres i norsk rett ved inkoroporasjon når den er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettslig vurdering

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft. Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene. Basert på utkastet som var sendt på høring ble Prop. 166 L (2015-2016) fremmet i september 2016. Lovutkastet som fulgte av Prop. 166 L (2015-2016) ble vedtatt av Stortinget 12. desember 2016, se lov 16. desember 2016 nr 91. Bestemmelsene som gjelder EMIR er foreløpig ikke satt i kraft. Det er antatt at regelverket vil settes i kraft samtidig som EØS-komitebeslutningen som gjennomfører EMIR settes i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil kunne innebære noe økte rapporteringskostnader for private aktører. Det vises til Prop. 127 L (2015-2016) og Prop. 166 L (2015-2016) for en nærmere omtale.

Sakkyndige instansers merknader

Gjennomføringen av EMIR i EØS-avtalen har vært utredet av Finanstilsynet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)484
Rettsaktnr.: 648/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0648

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 01.08.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker