Endringer i IFRS-forordning

Kommisjonsforordning (EU) nr. 475/2012 av 5. juni 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 som vedtar visse internasjonale regnskapsstandarder i henhold til Råds- og Parlamentsforordning nr 1606/2002 når det gjelder Internasjonale Regnskapsstandarder (IAS) 1 og Internasjonale Regnskapsstanda...

Commission Regulation (EU) No 475/2012 of 5 June 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2012 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards (IAS) 1 and I...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 475/2012 ble vedtatt i EU den 5. juni 2012, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal.

Foretakene skal anvende endringene i IAS 1 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. juli 2012.

Foretakene skal anvende endringene i IAS 19 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2013.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjør endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Formålet med endringene til IAS 1 er å gjøre presentasjonen av det økende antall poster i oppstillingen av totalresultat klarere og bistå regnskapsbrukerne med å skille mellom poster i oppstillingen av totalresultatet som kan reklassifiseres til resultatet, og de som aldri vil bli reklassifisert til resultatet. Som følge av endringene i IAS 1 gjøres også endringer i IFRS 1, 5, 7, IAS 12, 20, 21 32, 33 og 34.

Endringene til IAS 19 skal bidra til å øke regnskapsbrukernes forståelse av hvordan ytelsesbaserte pensjonsordninger påvirker et foretaks finansielle stilling, inntjening og kontantstrøm. Standardens formål er å foreskrive den regnskapsmessige behandlingen av og opplysninger for ytelser til ansatte. Som følge av endringene i IAS 19 gjøres også endringer i IFRS 1, 8, 13, IAS 1, 24 og SIC 14.

Merknader

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 475/2012 vedtar endringer i IAS 1 Presentation av finansregnskap og til IAS 19 Ytelser til ansatte.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Forrodningen er til vurdering på EFTA-siden.

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

Gjennomføring forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)475
Rettsaktnr.: 475/2012
Basis rettsaktnr.: 1606/2002
Celexnr.: 32012R0475

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker