Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FICOD II

FICOD II - Revisjon av konglomeratdirektivet

FICOD II - Review of the Financial Conglomerates directive

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Det foreligger så langt ingen konkrete forslag til direktivendring, og kommisjonen har ikke kommet med noen oppfølging etter rapporten 20. desember 2012.

EU-kommisjonen ba i februar 2012 interesserte parter fremme sine synspunkter på et eventuelt behov for en fundamental gjennomgang av konglomeratdirektivet (2002/87/EC) som sist ble endret ved endringsdirektiv 16. november 2011. Initiativet begrunnes delvis i å vurdere behov for justeringer for å etterkomme internasjonale standarder (fra Joint Forum og FSB), delvis en vurdering av hensiktsmessigheten av dagens konglomeratdirektiv, bl.a. hensyntatt den vesentlige omlegging av sektorregelverkene (CRR/CRDIV og Solvens II). Av hovedtemaer i konsultasjonen nevnes følgende

  • Bør direktivets virkeområde gjøres mer fleksibelt enn etter gjeldende regler, slik at det overlates mer til tilsynsmessig skjønn hvorvidt en finansiell gruppe skal underkastes konglomeratdirektivet, eller kun omfattes av sektordirektivene.
  • Bør SPV-strukturer og lignende virksomheter som grenser opp mot det konsesjonspliktige omfattes?
  • Hvorvidt og i hvilken grad reguleringen skal gjøres gjeldende på holdingselskaper og andre eiere samt ikke-finansiell virksomhet som inngår i konglomeratene.
  • Hvilke tilsyns"verktøy" som bør være tilgjengelige på konglomeratnivå og fordeling av tilsynsansvar mellom involverte myndigheter i grensekryssende grupper.
  • Hvorledes kapital- og likviditetskrav og -styring skal gjøres gjeldende på konglomerater.
  • Prinsipper for god virksomhetsstyring og risikostyring på konglomeratnivå.

Norske myndigheter ga ikke merknader til konsultasjonsdokumentet. Høringsmerknadene som kom inn i konsultasjonsrunden kan finnes på Kommisjonens nettsider.

På bakgrunn av høringen vedtok Kommisjonen 20. desember 2012 en rapport om konglomeratdirektivet. Kommisjonen peker i rapporten at kriteriene for definisjon og identifikasjon av et konglomerat, samt spørsmål om identifikasjon av, og styrking av krav til, det øverste holdingforetaket i gruppen er de mest relevante temaene for en revisjon av konglomeratdirektivet. Kommisjonen viste imidlertid i rapporten til at det regulatoriske og tilsynsmessige rammeverket for kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og verdipapirforetak er under utvikling. I tillegg blir det tilsynsmessige rammeverket endret ved innføringen av bankunionen. På den bakgrunn kom Kommisjonen til at den ikke ville fremme forslag til direktivendringer i 2013. Kommisjonen ville holde situasjonen under "constant review" og vil senere fastsette en "appropriate timing" for revisjon av direktivet.

Vurdering

Gjeldende konglomeratdirektiv er gjennomført i norsk rett hovedsakelig gjennom bestemmelser i finansieringsvirksomhetsloven (finansforetaksloven f.o.m. 1. januar 2016) med tilhørende forskrift.

Det legges til grunn at et eventuelt nytt konglomeratdirektiv vil være EØS-relevant og at det kan medføre behov for endringer i norsk regelverk. 

Mulighetsrommet for utfallet av den pågående vurdering i EU-kommisjonen er relativt vidt, herunder om det i det hele tatt kan ventes noe direktivutkast de nærmeste årene.        

Andre opplysninger

Kommisjonen vedtok 21. januar 2014 en kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser til konglomeratdirektivet. Se eget EØS-notat om denne forordningen her: https://eosnotat.no/notat/details?notatId=16444

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2012)0785
Basis rettsaktnr.: 2002/87/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen