Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 840/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter til slakt, unntatt slaktekylling, slaktekalkun og slakteender og alle verpefjørf...

Commission Implementing Regulation (EU) No 840/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for all avian species for fattening other than chickens for fattening, turkeys for fattening and du...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat, 6-fytase, til å gjelde flere fjørfearter, både slaktedyr og verpereTidligere er 6-fytasen godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun, slakteender, verpehøner, avvent smågris, slaktegris og avlspurker. Preparatet er framstilt ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. 6-fytasen er vurdert av European Food Safety Authoity, EFSA, som finner det trygt i bruk. Preparatet har vist effekt ved å øke fordøyeligheten av fosfor i fôret til alle fjørfearter. Det er satt en grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr, for at det skal ha ønsket effekt. Grensen er 250 FUT/Kg i fôret til slaktefjørfe og 150 FUT/kg til verpere. (FUT er uttrykk for enzymaktivitet). Anbefalt dosering er også angitt. 6-fytasen bør brukes i fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor. Det foreligger analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 9. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange tilsvarende preparater allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får enda et preparat å velge blant. Nå kan dette enzymet brukes i fôr til alle fjørfearter, og til alle griser. Det kan føre til en effektivisering og kostnadssparing i industrien, om preparatet tas i bruk med utvidet bruksområde. Hvorvidt industrien ønsker å ta det i bruk, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 840/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0840

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 09.11.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 20.12.2012
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker