Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 841/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) og Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 841/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) and Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) as feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av to mikrorgansimepreparater, av ulike Lactobacillus plantarum-stammer, som ensileringsmiddel i fôr til alle dyrearter. Mikroorganismene er ikke genmodifisert, og de er godkjent tidligere til samme formål. Sammen med re-godkjenningen, er det foretatt små endringer av preparatene. Begge er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, endringene er ubetydelige, og de er fortsatt trygge i bruk. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske fôrtilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. De har vist å ha ønsket effekt ved ensilering av alle grovfôrslag, ved å bevare tørrstoffet i fôret og redusere proteintapet. Det er angitt anbefalt mengde preparat å tilsette grovfôret, for at det skal ha ønsket effekt. Den er 1x109KDE/kg ferskt materiale. (KDE = kolonidannende enheter). Det er angitt analysemetode for preparatene.

Siden endringene i preparatene er liten, er det fastsatt overgangsordninger for å kunne bruke opp eksisterende lager og fôr der preparatet er brukt, etter den tidligere godkjenningen. Preparatene og fôrvarer som inneholder dem, kan fram til 13. mai 2013, merkes etter gammelt regelverk. Lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår, som er merket før 13. mai 2013, kan omsettes til lageret er brukt opp.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. november 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange tilsvarende preparater er allerede godkjent, og mikrobiologiske ensileringsmidler er svært lite brukt i Norge.

Regodkjenningen av preparatene medfører at de fortsatt kan benyttes, og det blir en glidende overgang fra tidligere til nye merkebestemmelser. Det er også en fordel at lagervare kan brukes opp og produkter ikke gå til spille.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 841/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0841

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 09.11.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 20.12.2012
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen