Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2012 av 24. september 2012 om godkjenningen av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 870/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of naringin as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av et smaksstoff, naringin, som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, dvs. landdyr og akvatiske dyr. Det er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Søknaden om re-godkjenning av naringin er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse/fiskehelse og miljøet. Naringin er effektivt for å sette smak til fôret. Det er ikke satt grenser for tillatt innhold av naringin i fôrvarer, men det anbefales en dosering på inntil 5 mg/kg fullfôr. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Det er ikke foretatt endringer i preparatet siden den opprinnelige godkjenningen, men betingelsene for godkjenning er noe endret. Det er imidlertid tillatt å merke og omsette preparatet eller fôrvarer som inneholder det, etter den tidligere godkjenningen fram til 25. mai 2013. Slik får virksomhetene bedre tid til å tilpasse seg, da emballasje og etiketter gjerne produseres i store mengder om gangen. Fôrvarer som inneholder naringin, produsert og merket etter det tidligere regelverket, før 25. mai 2013, kan omsettes til lagerbeholdningen er oppbrukt. Fôrvarer produsert etter 25. mai 2013 skal merkes og omsettes i tråd med denne rettsakten.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. november 2022.

Merknader


Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2012 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får fortsatt anledning til å bruke preparatet, og kan videre bruke både etiketter, emballasje og fôrvarer der naringin inngår, selv om det er godkjent etter det tidligere regelverket på området, fram til 25. mai i 2013. Dette er en god løsning, der eksisterende varer utnyttes og en sparer ressurser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-. likestilling- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 870/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0870

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 09.11.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 053/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 20.12.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker