ICS-direktivet

Erstatningsordninger for investorer...

Investor Compensation Scheme Directive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Den 16. desember 2014 varslet EU -kommisjonen at den ville trekke forslaget.

Det ser dermed ut til at forslaget ikke vil bli fulgt opp videre i EU.

Sammendrag av innhold

Hovedformålet med direktiv 1997/9/EF om erstatningsordning for investorer (Investor Compensation Scheme Directive – heretter omtalt somICS-direktivet) er å sikre kunder i verdipapirforetak en viss minimumsdekning i tilfelle et verdipapirforetak på grunn av sin økonomiske stilling ikke er i stand til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares for kunder.

Den 12. juli 2010 foreslo EU-kommisjonen endringer i ICS-direktivet.

I forslaget til endringer i direktivet ble det blant annet foreslått at dekningen forhøyes fra et minimumsbeløp på 20 000 euro til et fast beløp på 100 000 euro per investor.

Det ble også foreslått at direktivets anvendelsesområde utvides til å bli i samsvar med MiFIDs (verdipapirmarkedsdirektivet, direktiv 2004/39/EF) anvendelsesområde. Anvendelsesområdet til ICS-direktivet har til nå vært knyttet til ISD-direktivet (Investeringstjenestedirektivet, direktiv 92/22/EØF, forløperen til MiFID). Definisjonen av finansielle instrumenter foreslås nå knyttet til definisjonen i MiFID. Ved gjennomføringen av MiFID i 2007 ble dessuten flere tjenester konsesjonsbelagt, herunder drift av multilateral handelsfasilitet. Tap knyttet til slike tjenester vil i henhold til forslaget bli dekket av sikringsordningen.

Det ble dessuten foreslått å innføre regler som skal sikre at investorene får tydeligere og mer utførlig informasjon om i hvilket omfang de er sikret.

Direktivet har ikke inneholdt harmoniserte bestemmelser når det gjelder måten sikringsordningene finansieres på. Det ble foreslått å innføre regler som sikrer langsiktig og forsvarlig finansiering.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2010)371
Basis rettsaktnr.: 1997/9/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker