Nytt europeisk tilsynssystem - EIOPA

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den Europeiske Tilsynsmyndighet for Forsikring og Tjenestepensjoner - European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF o...

REGULATION (EU) No 1094/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 24 November 2010establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2011 sammen med resten av det nye tilsynssystemet.

Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om EØS-finanstilsyn.

Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk tilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA, er en del av dette nye tilsynssystemet.

Sammendrag av innhold

EIOPA er en av tre nye europeiske tilsynsmyndigheter som er opprettet under det nye finanstilsynssystemet. EIOPA er et selvstendig rettslig subjekt og har eget budsjett, og vil samarbeide med nasjonale tilsynsmyndigheter.

I tillegg til å ha en koordinerende rolle mellom de ulike lands tilsynsmyndigheter, vil EIOPA ha en viss overnasjonal karakter, og vil på enkelte avgrensede områder kunne fatte vedtak som er bindende både for nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner. EIOPA er blant annet gitt myndighet til å megle mellom medlemslandenes tilsynsmyndigheter der det er uenighet om håndtering av institusjoner med grensekryssende virksomhet, og har kompetanse til å fatte bindende beslutninger dersom nasjonale tilsynsmyndigheter ikke kommer til enighet. Videre er EIOPA gitt en koordinerings- og beslutningsrolle ved håndteringen av krisesituasjoner, og har dessuten hjemmel til, i siste instans, å gripe inn og å gjøre vedtak overfor enkeltselskaper der nasjonale tilsyn ikke retter seg etter en formell uttalelse fra Kommisjonen.

EIOPA skal også kunne utarbeide utkast til nytt regelverk som vedtas av Kommisjonen, samt utstede retningslinjer og anbefalinger om praktiseringen av gjeldende EU-regler på området. 

Vurdering

Norske myndigheter anser forordningen for å være EØS-relevant.

Det ble oppnådd politisk enighet om hovedprinsippene for EØS-tilpasningen til EUs finanstilsynsmyndigheter, herunder EBA, i tilknytning til møtet mellom EU- og EFTA-finansministrene 14. oktober 2014. Løsningen bygger på følgende prinsipp: EFTAs overvåkingsorgan tar de formelle bindende beslutningene rettet mot nasjonale myndigheter og mot foretak i EØS/EFTA-området, basert på utkast fra den relevante tilsynsmyndigheten i EU. EFTAs overvåkingsorgan og de nasjonale tilsynsmyndighetene i EØS/EFTA-landene skal få delta «to the fullest extent possible without voting rights» i EUs tre finanstilsynsmyndigheter. EUs tilsynsmyndigheter, herunder EIOPA, kan rette anbefalinger, ikke bindende vedtak m.v., også til nasjonale myndigheter og foretak i EØS/EFTA-landene.

Det er gjort betydelige materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 200/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1094/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 200/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker