Offentlig kontroll av slaktesvin

Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse når det gjelder matkjedeinformasjon og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regle...

Commission Regulation amending Regulations (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin as regards food chain information and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down spesific rules fo...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2012

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

B) Status

Rettsakten er under utarbeidelse i arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken under Europakommisjonen.

Saksinformasjon

A)Beskrivelse 

Forslag til rettsakt som endrer kjøttkontrollen på gris. Det foreslås endringer i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.

Forslag til endring i forordning (EF) nr. 853/2004,

vedlegg II, avsnitt III, pkt. 3 a):

Det foreslås at informasjon om oppstallingsforholdene i besetningene inkluderes i matkjedeinformasjonen. Videre skal informasjon om hvorvidt besetningen er offisielt anerkjent å ha kontrollerte oppstallingsforhold ihht trikinforordningen, annex IV. Formålet med endringen er at tilsynsveterinæren skal ta riktig avgjørelse om hvor hvilke av dyrene som slaktes, som skal testes for trikiner.

vedlegg III, avsnitt 1, kapittel VI

Punkt 9 foreslås slettet. Punktet gir krav om nasjonalt stempelmerke på kjøtt fra dyr som er nødslaktet. Endringen vil medføre at det ikke blir forskjellig merking, og dermed ikke forskjell på bruk av kjøtt fra dyr som er slaktet ordinært og dyr som er nødslaktet. Bakgrunnen er å slippe å ha egen varestrøm for kjøtt fra dyr som er nødslaktet. Hygienen skal være ivaretatt.

Forslag til endringer i forordning (EF) nr. 854/2004, vedlegg I:

Avsnitt I, kapittel III, pukt 7:

Foreslås fjernet. Krav til særlig stempelmerke på kjøtt fra nødslaktede dyr. Følger av endring over.

Avsnitt III, kapittel I, pkt. 2:

Det presiseres at kontrollteknikerne i kjøttkontrollen kan hjelpe til med sortering av levende dyr på slakteri ved å sortere ut dyr med unormale tilstander. Formålet med endringen er å utnytte tilsynsressursene best mulig.

Avsnitt IV, kapittel IV, del B, pkt. 1:

Det foreslås at slaktesvin som hovedregel i utgangspunktet skal inspiseres visuelt, men at dersom epidemiologiske data, matkjedeinformasjon, antemortem eller postmortem undersøkelse avdekker unormale forhold av betydning for folkehelsen, dyrehelsen eller dyrevelferden, skal det foretas tilleggsundersøkelser post-mortem både av slakteskrott og organer. Tilleggsundersøkelsene skal tilpasses til de unormale funnene som er gjort.

Avsnitt IV, kapittel IX:

Det foreslås et nytt pkt G om Salmonella. Krav om at myndighetene skal verifisere at kravene i mikrobiologiske kriterier overholdes. Myndighetene kan velge mellom to metoder til denne verifiseringen. Enten å ta et visst antall prøver på slakteriet, eller å samle informasjon om antall prøver og resultatene av prøvene som virksomhetene har tatt.

Dersom kriteriene i forordning (EF) nr. 2007/2005 om mikrobiologiske kriterier for salmonella på slaktesvin ikke overholdes, foreslås det at tilsynsmyndigheten skal pålegge slakteriet en tiltaksplan. Tilsynsmyndigheten skal overvåke resultatene av tiltaksplanen.  

Forordning 2074/2005, annex VIb:

Punkt 3a) om kriterier for visuell kontroll av slaktegris fjernes.

Vurdering

C) Vurdering

Norge støtter forslaget

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen