Omnibus I

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt gjelder den myndighet som er tillagt Den Europeiske Banktilsyns...

DIRECTIVE 2010/78/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 amending Directives 98/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2009/65/EC in respect of the powers of the European Supervisory Aut...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Direktivet trådte i kraft i EU 1. januar 2011.

Fra 1. januar 2011 er det i EU etablert et nytt europeisk tilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Det nye systemet består blant annet av tre nye tilsynsmyndigheter (ESA'er) som skal drive tilsyn på mikronivå, dvs. tilsyn med enkeltinstitusjoner. Opprettelsen av de nye myndighetene er skjedd ved en omdanning av de tidligere ”nivå tre-komiteene” (CEBS, CEIOPS og CESR) som kun var rådgivende organer. Det er opprettet en tilsynsmyndighet for bank (European Banking Authority, EBA), en tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon (European Insurance an Occupational Authority, EIOPA), og en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet (European Securities and Markets Authority, ESMA). De tre nye tilsynsmyndighetene vil videreføre ”nivå tre-komiteenes” virksomhet, men har også fått utvidede fullmakter i forhold til de tidligere komiteene ved at de skal utarbeide utkast til bindene tekniske standarder og å megle og avgjøre eventuelle tvister mellom nasjonale tilsynsmyndigheter.

Omnibus-direktivet følger opp og utfyller forordningene som etablerer de nye ESAene, ved at de nye tilsynsmyndighetene og deres nye myndighetsområder skrives inn i og gjør endringer i en rekke konkrete sektordirektiver på finansmarkedsområdet. Omnibus-direktivet gjør endringer i følgende direktiver:

·         2006/48/EF og 2006/49/EF om kapitalkrav for kredittinstitusjoner m.m.

·         2002/87/EF om finansielle konglomerater

·         2003/41/EF om yrkesbaserte pensjonskasser

·         2003/6/EF om markedsmisbruk

·         2004/39/EF om regulering av verdipapirhandel og markeder (MiFID)

·         2003/71/EF om prospekter

·         1998/26/EF om endelig avregning i betalingssystemer

·         2004/109/EF om transparens

·         2005/60/EF om forebyggelse av hvitvasking

·         2009/65/EF om verdipapirfond (UCITS)

De områder i de enkelte direktiver hvor Omnibus-direktivet gjør endringer, kan i grove trekk inndeles i følgende kategorier:

·         Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor Kommisjonen kan vedta bindende tekniske standarder på bakgrunn av forslag fra de nye tilsynsmyndighetene.

·         Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor de nye tilsynsmyndighetene kan megle og avgjøre tvister mellom nasjonale tilsynsmyndigheter.

·         Generelle endringer i det enkelte direktiv for å tilpasse disse til de nye tilsynsmyndighetene.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant.

Direktivet gir ikke i seg selv kompetanse til de nye europeiske tilsynsmyndighetene, men presiserer de områdene i sektorlovgivningen der de nye tilsynsmyndighetene kan megle og avgjøre tvister mellom nasjonale tilsynsmyndigheter. De tre tilsynsmyndighetenes kompetanse følger av forordningene som oppretter dem, jf. Europaparlaments- og rådsforordninger nr. 1093,1094 og 1095/2010. Disse er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0078/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: