Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Omnibus I

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt gjelder den myndighet som er tillagt Den Europeiske Banktilsyns...

DIRECTIVE 2010/78/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 24 November 2010amending Directives 98/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2009/65/EC in respect of the powers of the European Supervisory Aut...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Direktivet trådte i kraft i EU 1. januar 2011. Direktivet er ikke lenger i kraft i EU. Det ble opphevet ved ikrafttredelsen av MIFID II 2. januar 2018.

Sammendrag av innhold

Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk tilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Det nye systemet består blant annet av tre nye tilsynsmyndigheter (EBA, EIOPA og ESMA) som skal drive tilsyn på mikronivå, dvs. tilsyn med enkeltinstitusjoner. Pakken med rettsakter som etablerer de europesike tilsynsmyndighetene ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2016 og er gjennomført i norsk rett. Se Prop. 100 S (2015-2016) for nærmere omtale av de europeiske tilsynsmyndighetene og EØS-tilpasningene som er vedtatt for hvordan dette systemet skal virke i EØS-avtalen.

Omnibus-direktivet følger opp og utfyller forordningene som etablerer de europeiske tilsynsmyndighetene, ved at de nye tilsynsmyndighetene og deres nye myndighetsområder skrives inn i og gjør endringer i en rekke konkrete sektordirektiver på finansmarkedsområdet. Omnibus-direktivet gjør endringer i følgende direktiver:

·         2006/48/EF om kapitalkrav for kredittinstitusjoner m.m. (Ikke lenger i kraft i EU. Estattet av CRD IV/CRR)

·         2002/87/EF om finansielle konglomerater

·         2003/41/EF om yrkesbaserte pensjonskasser

·         2003/6/EF om markedsmisbruk (gamle markedsmisbruksdirektivet - ikke lenger i kraft i EU)

·         2004/39/EF om regulering av verdipapirhandel og markeder (MiFID) (ikke lenger i kraft i EU, erstattet av MiFID II og MIFIR)

·         2003/71/EF om prospekter (gamle prospektdirektivet - vil erstattes av ny prospektforordning som delvis trådte i kraft i EU juli 2017 og fullt ut trer i kraft i EU i juli 2019)

·         1998/26/EF om endelig avregning i betalingssystemer

·         2004/109/EF om transparens

·         2005/60/EF om forebyggelse av hvitvasking (ikke lenger i kraft i EU - estattet av nytt direktiv om hvitvasking)

·         2009/65/EF om verdipapirfond (UCITS)

De områder i de enkelte direktiver hvor Omnibus-direktivet gjør endringer, kan i grove trekk inndeles i følgende kategorier: Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor Kommisjonen kan vedta bindende tekniske standarder på bakgrunn av forslag fra de nye tilsynsmyndighetene. Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor de nye tilsynsmyndighetene kan megle mellom nasjonale tilsynsmyndigheter. Generelle endringer i det enkelte direktiv for å tilpasse disse til de nye tilsynsmyndighetene. Endringene direktivet medfører er offentligrettslige og retter seg mot myndighetene i EU og nasjonalt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Direktivet er EØS-relevant. Direktivet er ikke lenger i kraft i EU. Direktivet gjør i hovedtrekk endringer i myndighetenes plikter til å utveksle informasjon og krever ikke lovendringer i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet. Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt. I tråd med fast praksis skal det innlemmes og gjennomføres i nasjonal rett selv om det ikke lenger er ikraft i EU. Det kreves ikke lovendringer som følge av direktivet.

Hvilket spesialutvalg har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel?

  Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0078/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen