Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Omnibus II - endrer regelverk om prospekt og forsikring (Solvens II) vedr. EUs finanstilsynsmyndigheter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/51/EU om endring av direktiv 2003/71/EU og direktiv 2009/138/EU for så vidt gjelder den myndighet som er tillagt Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon (EIOPA) og Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)

Directive 2014/51/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC and Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 1094/2010 and (EU) No 1095/2010 in respect of the powers of the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Direktivet ble publisert i Official Journal 22. mai 2014 og trådte (i hovedsak) i kraft dagen etter i EU.

Det endrede Solvens II-regelverket (inkl. endringene fra Omnibus II og enkelte andre direktiver) trådte i kraft 1. januar 2016.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen i desember 2018, men EØS-komitebeslutningen vil ikke tre i kraft før EFTA-landene har opphevet det konstitusjonelle forbeholdet. 

Fra 1. januar 2011 er det i EU etablert et nytt europeisk tilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Det nye systemet består blant annet av tre nye tilsynsmyndigheter som skal drive tilsyn på mikronivå, dvs. tilsyn med enkeltinstitusjoner. Opprettelsen av de nye myndighetene er skjedd ved en omdanning av de tidligere ”nivå tre-komiteene” (CEBS, CEIOPS og CESR) som kun var rådgivende organer. Det er opprettet en tilsynsmyndighet for bank (European Banking Authority, EBA), en tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), og en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet (European Securities and Markets Authority, ESMA). De tre nye tilsynsmyndighetene vil videreføre ”nivå tre-komiteenes” virksomhet, men har også fått utvidede fullmakter i forhold til de tidligere komiteene. Tilsynsmyndighetene skal bl.a. utarbeide utkast til bindende tekniske standarder og megle og avgjøre eventuelle tvister mellom nasjonale tilsynsmyndigheter.

Omnibus II-direktivet følger opp og utfyller forordningene som etablerer de nye tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet ved at de nye myndighetene og deres nye fullmakter skrives inn i enkelte sektordirektiver på finansmarkedsområdet. Omnibus II-direktivet gjør endringer i direktiv 2003/71/EU Prospektdirektivet og direktiv 2009/138/EU Solvens II-direktivet. De områder i disse direktivene hvor Omnibus II gjør endringer, kan i hovedsak inndeles i følgende kategorier:

·         Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor Kommisjonen kan vedta bindende tekniske standarder på bakgrunn av forslag fra de nye tilsynsmyndighetene.

·         Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor de nye tilsynsmyndighetene kan megle og avgjøre tvister mellom nasjonale tilsynsmyndigheter.

·         Generelle endringer i det enkelte direktiv for å tilpasse disse til de nye tilsynsmyndighetene.

Omnibus II inneholder også særlige endringer i Solvens II-direktivet, herunder utsettelse av fristene for ikrafttredelse og gjennomføring i Solvens II-direktivet og fullmakter til Kommisjonen til å fastsette overgangsbestemmelser på en rekke sentrale områder. Det gis muligheter for omfattende overgangsregler i Solvens II-regelverket, bl.a. slik at de nye kravene kan få utsatt virkning for forsikringsselskapene, og ikke  gjelde fullt ut før 16 år etter ikrafttredelsestidspunktet for Solvens II-direktivet, 1. januar 2016. Det er mulighet for en generell overgangsordning knyttet til differansen mellom avsetningene beregnet etter Solvens II-regelverket og avsetningene beregnet etter gjeldende regelverk, som innebærer at en eventuell økning i avsetningene som følge av overgangen til Solvens II kan fases inn gradvis over 16 år. I tillegg er det gitt rekke nye regler om langsiktige garantier som kan ha stor betydning for verdivurderingen av forsikringsforpliktelsene.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant.

Solvens II-regelverket er gjennomført også i Norge, selv om ikke alle rettsaktene som utgjør regelverket ennå er inntatt i EØS-avtalen. Regelverket trådte i kraft 1. januar 2016, samtidig som i EU. Solvens II-regelverket er gjennomført i finansforetaksloven og utfyllende forskrifter. De delene av Omnibus II-direktivet som endrer Solvens II er i hovedsak gjennomført i den norske Solvens II-forskriften, bl.a. overgangsregler for avsetningskravene. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)008
Rettsaktnr.: 2014/51/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0051

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.06.2014
Frist returnering standardskjema: 24.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen