Revisjon ny mat forordningen

Forordning om ny mat som endrer forordning (EF) nr. 258/97...

Regulation on novel foods amending (EC) No 258/97 on novel foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2012

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Det er ikke angitt når forslag til nytt regelverk for ny mat vil legges fram, men det er sannsynlig at Kommisjonen vil legge fram forslaget etter at nytt regelverk for kloning er diskutert.

Sammendrag av innhold  

EU-kommisjonen har uttalt at den vil fremme et nytt forslag til revisjon av ny mat forordningen.

Det forrige forslaget til ny forordning ble forkastet i slutten av mars 2011, da Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen i de siste forlikssamtalene mislyktes i forsøket på å bli enige om en revidert ny mat forordning. Hovedfokuset i forhandlingene var spørsmålet om bruk av klonede dyr og deres avkom i matproduksjon, og krav til merking av slik bruk. Det var også uengihet om hvorvidt Parlamentet skulle gis rett til å legge ned veto mot ny mat godkjenninger. Siden det ikke ble funnet noe kompromiss falt hele forslaget til revidert ny mat forordning. Den eksisterende ny mat forordningen (258/97) gjelder fortsatt i EU.

Formålet med det tidligere forslaget til revidert forordning var å regulere markedsføring av nye næringsmidler ("ny mat", "novel food"), og fastsette bestemmelser om godkjenning, merking, bruk og overvåking. Den nye forordningen skulle erstatte forordning (EF) nr. 258/97 om ny mat (ny mat forordningen) og forordning (EF) nr. 1852/2001 om fastsettelse av regler for offentliggjøring av informasjon til forbruker og beskyttelse av informasjon gitt i henhold til Europaparlaments- og Rådforordning (EF) nr. 258/97. Det er sannsynlig at det nye forslaget fra Kommisjonen kommer til å ha det samme formålet som det forrige forslaget.

Merknader

Rettsakten vil kreve ny forskrift, eller endring i ny forskrift som vil implementere forordning (EF) nr. 258/97 om ny mat. 

Vurdering

Norge støttet de grunnleggende endringene i den forrige prosessen som skulle revidere ny mat forordningen; klargjøring av ny mat definisjonen, effektivisering/sentralisering av risikovurderingen, generelle godkjenninger, forenklet risikovurdering for tradisjonell mat fra tredjeland.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0258/1997

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen