Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Seveso II

Kommisjonsbeslutning 2009/10/EU av 2. desember 2008 for etablering av et særskilt skjema for rapportering av storulykker...

Commission Decision 2009/10/EC of 2 December 2008 establishing a major accident report form pursuant to Council Directive 96/82/EC on the control of major- accident hazards involving dangerous substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2012

Spesialutvalg: Samfunnssikkerhet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Endringene foreligger som Commission Decision 2009/10EC, formelt vedtatt 2. desember 2008.

Saken har vært drøftet i CCA (Committe of Competent Authorities) og DSB har i samråd med de andre myndighetene etter storulykkeforskriften kommet med innspill i prosessen.

Sammendrag av innhold

“Commission Decision 2009/10/EC of 2 December 2008 establishing a major accident report form pursuant to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances” fastsetter et særskilt skjema for rapportering av storulykker.

I egenskap av koordinerende myndighet etter storulykkeforskriften har DSB også tidligere innrapportert storulykker. Rapporteringsplikten fremgår av Seveso II direktivets Artikkel 19 (Council Directive 96/82/EC)

Rapporteringsplikten retter seg mot myndighetene, ikke mot de virksomheter som rammes av eventuelle storulykker.

Endringene som er vedtatt innebærer en enklere og forbedret måte å innrapportere storulykker på. Grunnlaget for disse forenklingene var at det samtidig med endringene ble utviklet en ny database (e-MARS) som brukes for innrapporteringen.

Merknader

Forpliktelsen til å rapportere storulykker framgår av Seveso II direktivets Artikkel 19 (Council Directive 96/82/EC). Etter at det nye rapporteringsskjemaet ble vedtatt, har DSB forholdt seg til dette.

Endringene har ikke konsekvenser for norsk lovgivning (Gruppe 3).

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser annet enn at de nye rapporteringsrutinene er enklere og bedre.

Sakkyndige instansers merknader

DSB er gjennom deltakelse i CCA-møter (Committe of Competent Authorities) gitt innspill i prosessen og er vel kjent med endringene. Som koordinerende myndighet etter storulykkeforskriften er DSB tilfreds med endringene og har etter at det nye rapporteringsskjemaet ble vedtatt, forholdt seg til dette.

Vurdering

Endringene er i samsvar med Norges ønsker om gode rapporteringsrutiner i storulykkesaker.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)10
Rettsaktnr.: 2009/10/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2011
Frist returnering standardskjema: 01.07.2011
Dato returnert standardskjema: 21.06.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen