Telematikkapplikasjoner for passasjertransport

Kommisjonsforordning 665/2012 (EU) av 20. juli 2012 om endringer i tidligere forodning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport med jernbane...

Commission Regulation (EU) No 665/2012 of 20 July 2012 amending Rgulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem "telematics applications for passenger services" of the trans-European rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 20. juli 2012 og publisert i EU-tidende 21. juli 2012 og trådte i kraft samme dag. Den ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 og implementert i norsk rett ved FOR 2013-05-08-465.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 665/2012/EU gjelder endringer av de tekniske spesifikasjoner for telematikkapplikasjoner for passasjertransport på jernbane. Kommisjonsforordningen erstatter vedlegg III i Kommisjonsforordning 454/2011/EU om det samme.  Vedlegg III er en liste over tekniske dokumenter som spesifiserer dataformatene og grensesnittene som inngår i telematikkapplikasjonene for passasjertransport. Det er tre av disse dokumentene som har blitt oppdatert. Disse dokumentene omhandler 1) utveksling av takstdata for internasjonale billettsalg, 2) utveksling av rutetabellinformasjon, og 3) formater for togbilletter som kan skrives ut av passasjeren selv.   

Kommisjonsforordning 454/2011/EU gjelder telematikkapplikasjoner (publikumsinformasjon, rutetider, billettsalg mm) for passasjertransport med det transeuropeiske jernbanesystemet. Forordningen er implementert i norsk rett i forskrift FOR-2012-10-01-954. Forordningen fastslår at systemet for telematikkapplikasjoner skal implementeres i tre faser (jf. forordningens art. 2) I fase 1 skal det etableres en detaljert spesifikasjon og planer for strategi og styring av det overordnede systemet, i fase 2 skal det utvikles et system for datautveksling, og fase 3 gjelder utrullingen av systemet for datautveksling.  Artikkel 3 i kommisjonsforordning 454/2011/EU tillegger ERA (det europeiske jernbanebyrået) å publisere og oppdatere de tekniske dokumentene som framgår av vedlegg III i forordningen. ERA skal også implementere et system for styring av endringene i/utviklingen av de tekniske dokumentene, jf. forordningen pkt. 7.5.2.  

Implementeringen av 454/2011/EU er nå i fase 1 og kommisjonsforordningen 665/2012/EU er en del av arbeidet med fase 1.

Merknader

Kommisjonsforordning 665/2012/EU er et ledd i fase I av utviklingen av telematikkapplikasjoner for passasjertransport på jernbane og omfatter en mindre versjonsmessig videreutvikling av de tekniske underlagsdokumentene som listes i Vedlegg III.     

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært på høring.

Vurdering

Da endringene i nytt vedlegg III er marginale og inngår i et større utviklingsarbeid (fase 1) er det vurdert at de i seg selv ikke vil medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.  Forordningen vurderes å ha neglisjerbare økonomiske og administrative konsekvenser.  Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 665/2012
Basis rettsaktnr.: 57/2008
Celexnr.: 32012R0665

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2012
Frist returnering standardskjema: 04.09.2012
Dato returnert standardskjema: 06.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 087/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 08.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.05.2013

Lenker