Tillegg til karbonlekkasjelisten

Kommisjonsbeslutning 2012/498/EU av 17. august 2012 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU hva gjelder sektorene som anses utsatt for karbonlekkasje...

COMMISSION DECISION 2012/498/EU of 17 August 2012 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 17. august 2012 og innlemmet i EØS-avtalen 31.12.2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten utvider listen over sektorer og del-sektorer som anses utsatt for betydelig risiko for karbonlekkasje.

Rettsakten endrer to kommisjonsbeslutninger, for det første kommisjonsbeslutning 2010/2/EU (karbonlekkasjelisten) og for det andre kommisjonsbeslutning 2011/278/EU (tildelingsreglene).

Kommisjonsbeslutning 2010/2/EU endres ved at "Produksjon av glassfiber" (NACE-kode 2614) og "Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull, også i blandinger, i bulk, plater eller ruller" (Prodcom-kode 26821610) tas inn på listen, mens "Tråder, forgarn og andre artikler av filamenter, av glassfiber" (Prodcom-kode 261411) tas ut av listen.

Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU endres ved at produktbenchmarket for produksjon av mineralull kommer i kategorien med produkter som anses utsatt for karbonlekkasje, noe som innebærer at tildelingen av vederlagsfrie kvoter ikke skal nedjusteres fra 80 % synkende til 30 % av benchmark over perioden 2013-2020, men i stedet at virksomheter i denne kategorien skal ha tildelt kvoter tilsvarende 100 % av produktbenchmark gjennom hele perioden.

Merknader
Beslutningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) artikkel 10a nr. 1 og artikkel 10a nr. 13.

Forskriften vil innebære at ytterligere 4 norske virksomheter anses utsatt for karbonlekkasje, og dermed har krav på en høyere andel vederlagsfri tildeling av klimakvoter enn det som hadde vært tilfellet dersom listen ikke hadde vært utvidet. Dette gjelder Glava Askim, Glava Stjørdal, Rockwool Moss og Rockwool Trondheim, som alle produserer mineralull. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ha positive virkninger for de aktuelle virksomhetene, men vil i liten grad føre til økte kostnader for staten, ettersom de ekstra kvotene skal tas fra en felleseuropeisk kvotemengde.

Utvidelse av listen av sektorer som anses utsatt for karbonlekkasje krever en tilsvarende endring av klimakvoteforskriftens vedlegg 15. Dette anses å være en forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Forskriften ble fastsatt 26. februar 2013 av Miljøverndepartementet uten forutgående høring. Høring ble ansett "åpenbart unødvendig", jf. Utredningsinstruksen punkt 5.4 siden forskriftsendringen er til gunst for de berørte, og det ikke er noen tvil om hvilke virksomheter som berøres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker (på skriftlig prosedyre) der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer to rettsakter som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og anses således i utgangspunktet som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2012)000
Rettsaktnr.: 0498/2012/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/0087/EF
Celexnr.: 32012D0498

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2012
Frist returnering standardskjema: 19.10.2012
Dato returnert standardskjema: 19.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 31.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 26.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.03.2013

Lenker