Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/532/EU av 27. september 2012 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Bahrain og Brasil i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og...

Commission Implementing Decision of 27 September 2012 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and Brazil in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 4. oktober 2012 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2004/211/EU som listefører tredjeland eller regioner av disse, og angir eventuelle tilleggskrav for import av levende hest, og sæd, egg og embryo fra hester til EU. Det gjøres korrigeringer i importreguleringene som gjelder for å hindre spredning av snive til EU. 

Rettsakten endrer listeføringen av Bahrain og Brasil i rettsaktens vedlegg I. Bahrain hadde et utbrudd av snive i april 2010 i nordre deler av landet som nå er bekjempet. Det er også etablert overvåking og veterinære kontroller i området. Som en følge av dette får landet nå listeført denne regionen (BH-2) for import, men med krav om testing. Fra den tidligere listeførte regionen BH-1, utvides importen til også å gjelde for tilbakeførsel av midlertidig eksporterte hester i forbindelse med konkurranser.

Brasil rapporterte tilfeller av snive i mai og juli i år i henholdsvis Minas Gerais og Rio de Janeiro. Disse områdene har vært listeført under region BR-1, men tas nå ut av denne regionen. Samtidig innføres en tidsbegrenset mulighet for tilbakeførsel av midlertidig eksporterte hester som har deltatt i konkurranser i deler av staten Rio de Janeiro.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. I førstnevnte endres tredjelandslisten i vedlegg A og i sistnevnte endres tilsvarende liste i vedlegg F.

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/532/EU
Celexnr.: 32012D0532

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.10.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen