Det alminnelige gruppeunntaket

Revisjon - Det alminnelige gruppeunntaket (Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008)...

Revision of the Block Exemption Regulation (Regulation (EC) No 800/2008)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2012

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det alminnelige gruppeunntaket gjelder frem til 31. desember 2013. Kommisjonen har nettopp startet arbeidet med å revidere det alminnelige gruppeunntaket. Som et første ledd i prosessen lanserte Kommisjonen 20. juni 2012 en høring for å innhente nasjonale myndigheters erfaringer med de eksisterende reglene, og eventuelle forslag til endringer og utvidelser. Et norsk høringssvar, basert på innspill fra flere departementer, ble sendt Kommisjonen 12. september 2012.

Sammendrag av innhold

Det alminnelige gruppeunntaket oppstiller vilkår for når det offentlige kan gi støtte til foretak uten at dette må notifiseres til ESA og godkjennes på forhånd. Støtte som gis etter det alminnelige gruppeunntaket må imidlertid meldes (med forenklet melding) til ESA innen 20 dager etter at støtten/støtteordningen er iverksatt. Gruppeunntaket inneholder regler om unntak fra notifikasjonsplikt for følgende typer offentlig støtte:

- Støtte til små- og mellomstore bedrifter

- Opplæringsstøtte

- Sysselsettingsstøtte

- Regionalstøtte

- Miljøstøtte

- Støtte i form av risikokapital

- Støtte til forskning og utvikling

- Støtte til kvinnelige entreprenører

For en detaljert beskrivelse av innholdet i det alminnelige gruppeunntaket vises det til EØS-notat av 4. august 2009 - "Nytt gruppeunntak fra notifikasjonsplikt".

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen