Endr. av forordning 669/2009 - 4. kv. 2012

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 889/2012 av 27. september 2012 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmid...

Commission Implementing Regulation (EU) No 889/2012 of 27 September 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food o...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.09.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 27. september 2012, med ikrafttredelse 1. oktober 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Endringen til forordning (EF) nr. 669/2009 i forordning (EU) nr. 889/2012 er at kinesisk brokkoli (brassica oleracea) fra Kina blir tatt inn på listen i vedlegg I med en kontrollfrekvens for den fysiske kontrollen på 10 % av forsendelsene med dette produktet. Produktet tas inn på listen på grunn av flere registrerte funn av pesticidrester i produktet. Endringen trer i kraft 1. oktober 2012.

Ellers gjøres det ingen andre endringer til vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009.     

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Innføringen av kinesisk brokkoli fra Kina på listen vil kunne gi Mattilsynet merarbeid i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen, samt at næringen får økte kostnader i forbindelse med kontrollen og analyseringen. Analysekostnaden for en 24-timers analyse, der prøvesvaret foreligger 24 timer etter at prøven er tatt, vil være ca. 10.000 kr. inkl. mva. En vanlig analyse, der prøvesvaret vil foreligge etter to til tre uker, koster ca. 4.200 kr. inkl. mva. Kostnadene fremstår som hensiktsmessige og ikke for inngripende i forhold til det formålet som reguleringen skal dekke: beskyttelse av menneskeliv og helse.

Det finnes ingen egen kode for kinesisk brokkoli i den norske tolltariffen. Dersom man importerer dette produktet, vil det falle inn under en samlekode i tolltariffen (Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt - annen; 07.04.9099). Derfor er det ikke mulig å fastslå hvor mye av dette produktet som har vært importert til Norge de siste årene, men det antas at importen er av begrenset karakter.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 889/2012
Celexnr.: 32012R0889

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 28.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker