Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2012 av 17, september 2012 om godkjenningen av ammoniumklorid som en fôrtilsetningsstoff til slaktelam (Innehaver av godkjenningen Latochema Co. Ltd)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 832/2012 of 17 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of ammonium chloride as a feed additive for lambs for fattening (holder of authorisation Latochema Co. Ltd)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.09.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenningen av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for slaktelam. Preparatet er godkjent i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (for reduksjon av pH i urinen). Det er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygg for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Ammoniumklorid kan redusere pH i urin hos slaktelam. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Preparatet skal blandes i fôr, og ferdigfôrblanding kan ikke brukes i mer en 3 måneder. Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold på 10 000 mg/kg av fôr med vanninnhold på 12 %.

Godkjenningen har varighet til 8. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. For saueprodusentene og lammene får rettsakten positive konsekvenser. Preparatet reduserer urin pH og hindrer dannelsen av urinsteiner.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon derLandbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 832/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0832

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 09.11.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 21.12.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker