Kommisjonsbslutning 9407/2011 om flyfrakt

Kommisjonsbeslutning C(2011) 9407 av 21.12.2011 som endrer kommisjonsbeslutning 2010/774/EU så langt det gjelder flyfrakt og post...

Commission Implementing Decision C(2011) 9407 of 21.12.2011 amending Commission Implementing Decision 2010/774/EU in respect of air cargo and mail...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Beslutningen ble vedtatt i EU 21. desember 2011 og trådte i kraft 1. februar 2012. For Norge som EØS-medlem må beslutningen inntas i EØS-avtalen før den kan gjøres gjeldende som norsk rett. Dersom regelverket inntas i EØS-avtalen, vil det bli gjennomført i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning C(2011) 9407 endrer beslutning 2010/774/EU så langt det gjelder flyfrakt og post fra tredjeland til EU. Da innholdet i vedlegget til beslutningen er hemmelig, gjøres det ikke nærmere rede for detaljene i dette.

Merknader

Beslutningen kan få mindre administrative eller økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet og norske flyselskaper som flyr frakt eller post fra tredjeland til EU.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket ble sendt på ekstern høring 25. september 2012 med høringsfrist 12. november 2012.

Vurdering

Etter Luftfartstilsynets vurdering er beslutning C(2011) 9407 å anse som EØS-relevant og anbefales inntatt i EØS-avtalen. Dette forutsetter imidlertid at forordning (EU) nr. 859/2011 og beslutning C(2011)5862 om frakt og post fra tredjeland til EU anses for å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/6407/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/0300/EF
Celexnr.: 32012D5672

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.04.2012
Frist returnering standardskjema: 22.05.2012
Dato returnert standardskjema: 29.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 023/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.09.2012
Høringsfrist: 12.11.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2013

Lenker

Til toppen