Kontrollprogram 2013-2015, rester plv.midler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 788/2012 av 31. august 2012 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2013, 2014 og 2015 for å sikre overholdelse av grenseverdier av og vurdere forbrukernes eksponsering for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opp...

Commission Regulation (EU) No 788/2012 of 31. August 2012 concerning a coordinated multiannual control program for the Union for 2013, 2014 and 2015 to ensure compliance with maximum levels of and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 31. august 2012 og trer i kraft i EU 1. januar 2013. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2013, 2014 og 2015. Programmene for 2013 og 2014 ble vedtatt ved forordning (EU) nr. 1274/2011. Siden det er anledning til å gjøre endringer fra år til år, er disse revurdert og rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 1274/2011. Rettsakten er gjeldende fra 1. januar 2013.

Det nye programmet omfatter i tillegg til kontrollprogram for 2013 og 2014 også kontrollprogram for 2015. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel.

Rettsakten opprettholder stort sett de samme kravene som tidligere rettsakt forordning (EU) nr. 1274/2011.

Rettsakten endrer produktgruppen vindruer til vin i fotnote c (som beskriver hvilke vegetabilske produkter som skal analyseres) og hvor prosessfaktor 1 blir brukt hvis annet ikke er kjent.

Rettsakten har fjernet flere restdefinisjoner fordi disse har avveket fra restdefinisjonen i annen lovlig tekst (til forordning (EF) nr. 396/2005).

Rettsakten viderefører muligheter til å foreta frivillige analyser for flere av stoffene. For flere stoffer som det har vært påvist få funn av i kontrollprogrammet for 2010,og hvor laboratoriene ikke har validerte metoder for stoffet, vil det være mulig å foreta analyser på frivillig basis i 2013 og 2014, jf. fotnote (i).

Rettsakten åpner for at prøvetaking er frivillig for en del stoffer som ikke har blitt brukt for kornproduksjon og som heller ikke har vært påvist i tidligere kontrollprogram.

Rettsakten viderefører bestemmelsene om at hver medlemsstat i 2013 skal ta ut og analysere i alt ti prøver av næringsmidler for spebarn og småbarn. Videre skal hver medlemsstat i 2014 ta ut og analysere ti prøver av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Rettsakten sier dessuten at det i 2015 skal tas ti prøver av bearbeidet kornbasert barnemat.

Grenseverdier for barnemat er ikke en del av regelverket for rester av plantevernmidler, men er fastsatt i andre regelverk (barnematdirektivet). Av animalske produkter skal kumelk og svinekjøtt analyseres i 2013, fjørfekjøtt og lever i 2014 og smør og egg i 2015. Det skal også tas prøver av økologiske produkter. Resultatene skal rapporteres innen henholdsvis 31. august 2014, 2015 og 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten må gjennomføres i norsk rett ved forskrift. Siden rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten er en videreføring av kontrollprogrammet for 2012-2014, og hvor det er få endringer som vil påvirke prøvetaking og analysearbeidet.

Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;
• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet
• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse- og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert ved skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Fordi Norge ikke står på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hver medlemsstat skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som de minste medlemsstatene, det vil si tolv for hver "single residue"-metode som benyttes og femten for hver "multi residue"-metode.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptation:

In Annex II the following shall be added: NO 12 (*) 15 (**)"

Andre opplysninger

Per i dag er ikke fisk og fiskeprodukter innlemmet i forordningene som angår 396/2005 og som endres av 788/2012. Det er lagt til rette for at forordning (EF) nr. 396/2005 på sikt også skal omfatte fisk. Kommisjonen jobber også med  å lage MRL for fisk og fiskeprodukter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 788/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0788

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2012
Frist returnering standardskjema: 19.10.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 064/2013
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker