Økodesign, frivillig avtale bildebehandling

Frivillig avtale under økodesigndirektivet, Bildebehandlingsutstyr (kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner, skannere, multifunksjonsmaskiner) (Lot 4...

Voluntary Agreement under the Ecodesign Directive, Imaging Equipment (copiers, faxes, printers, scanners, MFD) (Lot 4)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til frivillig avtale er fremlagt av bransjeforeningen Digital Europe og utarbeidet på bakgrunn av en kravforberedende studie av produktgruppen, som ble avsluttet i 2008.

Produktgruppen er allerede omfattet av Energy Star-ordningen. Det er en frivillig energimerkeordning, som i EU gjelder for kontorutstyr. Sentrale, nasjonale regjeringer i EU er forpliktet til å kjøpe inn kontorutstyr som overholder krav tilsvarende Energy Star-krav, ved innkjøp over en viss størrelse.

Prosessen med den frivillige avtalen avventer i øyeblikket to parallelle prosesser - dels prosessen med å utvikle kriterier for miljømerking av samme produktgruppe (EU-blomsten) og dels prosessen med å utvikle Green Public Procurement-kriterier til bruk i forbindelse med innkjøp av bildebehandlingsutstyr i offentlig sektor. Den frivillige avtalen avventer disse prosessene for å få et felles utgangspunkt for miljøkriterier, som kan brukes i alle EUs forskjellige frivillige og lovmessige ordninger for denne produktgruppen.

Det siste møtet ble avholdt 19. januar 2012 og handlet om kriterier for Green Public Procurement.

Underskriverne av avtalen etterlever allerede avtalen, selv om den ennå ikke er akseptert som frivillig avtale under økodesigndirektivet.

Bransjeforeningen Digital Europe har foreslått en frivillig avtale under økodesigndirektivet, vedrørende bildebehandlingsutstyr (til kopiering, utskrift, faksing, skanning osv.) til bruk i husholdninger og kontorer.

Det er ennå ikke avgjort om produktgruppene vil bli omfattet av en frivillig avtale, eller om det kommer en økodesignforordning.

Økodesigndirektivet (2009/125/EC) gir mulighet for at en bransje kan fremlegge et forslag til en frivillig avtale om forbedring av deres produkters miljømessige egenskaper. Hvis kravene er ambisiøse nok, og flertallet av produsentene og leverandørene til det europeiske markedet er med i avtalen, kan avtalen erstatte økodesignregler. Bransjen forplikter seg til å føre kontroll med at avtalen overholdes.

Økodesignkrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i total energibruk til 20 % og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Følgende produkter er omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:

Bildebehandlingsutstyr som kan behandle opptil 66 sider pr. minutt i sort-hvitt og 51 sider pr. minutt i farger, herunder:

Kopimaskiner

Skrivere

Faksmaskiner

Integrerte produkter som kan skrive ut, kopiere osv. (multifunksjonsmaskiner)

Blekkpatroner til ovenstående maskiner

Forslaget omhandler produkter som bruker følgende teknologier:

Elektrofotografi (herunder utstyr med laser eller LED)

Inkjet

Solid ink

Følgende produkter er ikke omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:

Skannere

Produkter som bruker følgende teknologier:

Direct thermal

Thermal transfer

Dye sublimation

Stencil

Impact

Forslag til økodesignkrav i den frivillige avtalen

Alle produkter omfattet av avtalen:

Krav til produktenes energieffektivitet, som tilsvarer Energy Star-ordningens krav (versjon 1.1). Kravene til energieffektivitet stilles etter to forskjellige prinsipper. For enkelte av de omfattede produktene stilles det krav om maksimal energibruk per uke ved et definert bruk. For de andre produktene stilles det krav om maksimal energibruk i nærmere definerte tilstander, nemlig "sleep" og "standby" jf. Energy Stars definisjoner.

Krav om tilgang på dupleksfunksjon (utskrift på for- og bakside av papir) og innstilling av denne ved standard-oppsett. Dette kravet tilsvarer også Energy Star-ordningens krav (versjon 1.1).

Krav om maksimal oppvarmingstid (tid før første utskrift). Dette kravet tilsvarer også Energy Star-ordningens krav (versjon 1.1).

Krav om at produktene skal være enkle å ta fra hverandre med tanke på gjenbruk av komponenter etter endt levetid (dog ikke for blekkpatroner).

Krav om produktinformasjon til brukeren, f.eks. om energi- og papirbesparende bruk av produktet og avhending av blekkpatroner.

Kravene foreslås implementert i 1 trinn med virkning fra 1. januar 2012.

Kravene foreslås revidert tre måneder etter at neste versjon av Energy Star-kravene er publisert, dog senest 1. januar 2013.

Vær oppmerksom på at underskriverne av den frivillige avtalen allerede etterlever avtalen, selv om den ennå ikke er akseptert som frivillig avtale under økodesigndirektivet.

Merknader

Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader

Ingen bemerkninger

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land. DEt vil vurderes påm EFTA siden på hvilken måte denne type frivillige avtaler bør behandles i EØS.

Andre opplysninger

Forslaget kan hentes her:

http://www.eceee.org/Eco_design/products/imaging_equipment

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av forslaget til frivillig avtale, fremlagt av Digital Europe 15. februar 2011.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker