Økologi: import- vedlegg IV- 751/2012

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 751/2012 av 16. august 2012 som korrigerer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland....

Commission Implementing Regulation (EU) No 751/2012 of 16 August 2012 correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2012

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten korrigerer vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland.   Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU, etter ekvivalensprinsippet.  Vedlegg IV ble sist endret med forordning nr. (EU) 508/2012. I denne er det noen feil og mangler som forordning (EU) nr. 751/2012 retter opp. Dette gjelder for kontrollorganene CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA og Istituto Mediterraneo di Certificazione hvor enkelte tredjeland, kodenummer og produktkategorier var utelatt. I tillegg er manglende referanse til unntak fra omfanget av produkter for Ecocert SA i forordning (EU) nr. 508/2012 rettet opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten vil være en ny endringsforordning til den nye økologi-regelverkspakken, som er basert på flere nye forordninger. Denne regelverkspakken er for tiden i en prosess for å bli innlemmet i EØS-avtalen. Regelverkspakken vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. Rettsakten korrigerer forordning (EU) nr. 508/2012 og bør derfor innlemmes samtidig med denne.   

Økonomiske og administrative konsekvenser:

I dag er det gitt syv importtillatelser av økologiske varer som er kontrollert av de nevnte kontrollorganer i Norge. Rettsakten vil bidra til å effektivisere og redusere arbeidet for næringen, Mattilsynet og kontrollorganet ved at oppfølging ved import av disse varene og fremtidig import av varer vil forenkles. Rettsakten vil derfor kunne redusere de økonomiske og administrative konsekvensene for Mattilsynet, kontrollorganet og for næringen.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten korrigerer fo. (EU) nr. 508/2012 og bør derfor innlemmes samtidig med denne.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 751/2012
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32012R0751

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.08.2012
Frist returnering standardskjema: 05.10.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2012
Høringsfrist: 15.01.2013
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen