POPs/Vedlegg I

Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2012 av 19. juni 2012 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter...

Commission Regulation (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic pollutants as regards Annex I...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 19. juni 2012 og innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 69/2013.

Norge deltar aktivt i arbeidet med POPs og er i kontakt med berørte parter. Videre er Norge en selvstendig part i de internasjonale avtalene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) omfatter bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling i henhold til krav i den globale Stockholm-konvensjonen om POPs og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om blant annet overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand. Målet med Stockholm-konvensjonen er å beskytte menneskers helse og miljøet mot stoffer som ikke brytes ned, og som hoper seg opp i mennesker og miljøet, også langt fra der de produseres og benyttes.

Det er besluttet å tilføye stoffene hexaklorbutadien, polyklorerte naftalener (PNC), kortkjedede klorparaffiner (SCCP) i POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen og endosulfan i Stockholm-konvensjonen. Det nødvendiggjør endringer i vedlegg I, del A (forbud) og B (restriksjoner) til forordning (EF) nr. 850/2004 for å inkludere disse nye stoffene som er anført i POPs-avtalene.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er hjemlet i traktatens artikkel 175 (1). 

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved kapittel 4 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av forordning (EU) nr. 519/2012 vil skje ved endringer i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: En gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha vesentlige administrative/økonomiske konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift da stoffene ikke er i bruk i Norge.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter knyttet til forskriftsendringer legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 850/2004 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) nr. 519/2012 er en oppdatering og forbedring av regelverket på området, og videre en oppdateringer/forbedringer POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen og i Stockholm-konvensjonen. De aktuelle stoffene er ikke lengre i bruk og/eller omfattet av reguleringer i Norge. Det er imidlertid svært positivt at de også nå omfattes av konvensjonen som regulerer POPs internasjonalt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0519/2012
Basis rettsaktnr.: 0850/2004
Celexnr.: 32012R0519

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2012
Frist returnering standardskjema: 09.08.2012
Dato returnert standardskjema: 13.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 069/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen