Revisjon av bredbåndsretningslinjene

Revisjon av bredbåndsretningslinjene...

Revision of the Broadband Guidelines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2012

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

De eksisterende retningslinjene gjelder frem til utløpet av 2012, og Kommisjonen har startet arbeidet med å revidere retningslinjene. Et utkast til nye retningslinjer ble lagt ut på høring av Kommisjonen 1. juni 2012. Norge valgte å ikke sende innspill til høringen. Utkastet til retningslinjer og resultatet av høringen ble diskutert på multilateralt møte i Kommisjonen 13. september 2012. Norge v/FAD deltok på møtet. 

Sammendrag av innhold

Bredbåndsretningslinjene bygger på Kommisjonens praksis i enkeltsaker samt rettspraksis fra saker om støtte til tradisjonelt bredbånd (basic broadband) og Neste Generasjons Bredbånd (Next Generation Access - NGA). Hovedformålet med retningslinjene er å sikre en rask utbygging av bredbåndsnettet i Europa, og samtidig sikre at konkurransemessige hensyn ivaretas.

Bredbåndsretningslinjene oppstiller regler for når offentlige myndigheter kan gi støtte til utbygging av både "grunnleggende bredbånd" og "neste generasjons bredbånd" (NGA) i områder, hvor private operatører ikke har investert i slik infrastruktur, og heller ikke har planer om å investere i slik infrastruktur i nær fremtid. Retningslinjene trekker et hovedskille mellom konkurransedyktige områder ("sorte" områder), hvor det ikke er behov for statsstøtte, og ulønnsomme eller underforsynte områder ("hvite" og "grå" områder), hvor statsstøtte kan være berettiget, så fremt bestemte vilkår er oppfylt.

Retningslinjene oppstiller en rekke strenge vilkår som må være oppfylt for at støtte skal kunne gis lovlig (f.eks detaljert kartlegging og dekningsanalyse, valg av utbygger gjennom åpen anbudskonkurranse, strenge krav om tredjepartstilgang til infrastrukturen, teknologinøytralitet og tilbakebetalingsklausuler). Disse kravene skal sørge for å fremme konkurransen og unngå at offentlig finansierte bredbåndsprosjekter fortrenger private investeringer.

Innholdet i utkastet til nye retningslinjer

Forslaget til nye retningslinjer bygger på prinsippene og strukturen i de gjeldende retningslinjene, men er et forsøk på å oppnå mer strømlinjeformede regler. De viktigste endringene består i:

- En mer utdypende forklaring av selve støttebegrepet

- Klare referanser til moderniseringsreformen

- En noe forkortet omtale av vilkårene for at bredbåndsutbygging skal kunne anses som en "tjeneste av allmenn økonomisk betydning" ("SGEI"), kombinert med en klar henvisning til kravene i Kommisjonsmeddelelsen om SGEI

- Innføring av vilkåret/konseptet "step change" som skal åpne for støtte til oppgradering av eksisterende infrastruktur (ikke bare for omlegging fra "basic broadband" til "NGA"), og bidra til å unngå unødvendig duplisering av infrastruktur.

- Strengere tilgangskrav ("access obligations") for å minimere støttens negative effekt på konkurransen

- En klar oppfordring til EØS-landene om å involvere NRA i større grad enn før i utformingen av støtteordninger/tiltak (overvåkning av vilkårene for tredjepartsaksess, dekningsanalyse, konflikthåndtering og rådgivning overfor støttegivere)

- Innføring av nye forenlighetsvilkår, herunder klarere transparenskrav (krav til publisering, tredjeparters tilgang til informasjon om eksisterende infrastruktur samt strengere rapporteringskrav)

- Forenkling av reglene for mindre bredbåndsprosjekter (mht. "clawback" og "access obligations")

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen