SSM-forordningen

Kommisjonens forslag til forordning om overføring av spesifikke tilsynsoppgaver over finansinstitusjoner til den Europeiske sentralbanken...

Comission proposal for a regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens forslag er nå til behandling i Rådet og Parlamentet. Flere medlemsland har gitt uttrykk for at 1. januar 2013 er en altfor optimisktisk tidsplan.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens la 12. september 2012 forslag til forordning om etablering av en enhetlig tilsynsmyndighet for banker i eurosonen («single supervisory mechanism»). Det innebærer at den europeiske sentralbanken (ESB) blir tilsynsmyndighet for alle bankene («kredittinstitusjoner») i eurosonen. Dette innebærer at ESB blir den eneste myndigheten i disse landene som kan gi tillatelser til å drive bankvirksomhet, trekke tilbake slike tillatelser, føre tilsyn med bankene, sanksjonere banker for å bryte regelverket mv. EU-land utenfor eurosonen kan slutte seg til ordningen etter eget ønske.  Det forutsettes at ESB oppretter en egen tilsynsavdeling med eget styre, separat fra den pengepolitiske avdelingen. Tilsynsavdelingen i ESB skal etter forslaget være på plass allerede 1.januar 2013 med fullmakter over utvalgte finansinstitusjoner, overta ansvaret for systemviktige banker fra 1.juli 2013 og øvrige banker fra 1.januar 2014. European Banking Authority (EBA) vil som i dag fortsatt ha en viktig rolle med å sikre enhetlig tilsynspraksis og regelverk i hele EU. ESB vil som tilsynsorgan for alle eurolandene være underlagt EBAs beslutnings­kompetanse etter EBA-forordningen. Forslaget fra kommisjonen er en del av det samlede arbeidet for etablering av en felles bankunion i EU.

Vurdering

Kommisjonen har ikke merket SSM-forordningen som «EØS-relevant». Det må vurderes i hvilken grad forslaget til forordning er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)511
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen